İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA MOTİVASYONLARI VE YAZMA BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-26
Number of pages: 100-119
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı okuma motivasyonu ile yazma becerisi arasındaki ilişkinin incelenmesi ve çeşitli değişkenlerle olan bağlantılarından yola çıkarak bütüncül olarak incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu farklı sosyoekonomik çevrelerde bulunan okullardan seçilmiş 264 ilkokul dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Okuma Motivasyonu Ölçeği, Bütüncül Yazı Değerlendirme Formu ve Kişisel Bilgiler Formu ile toplanmıştır. Okuma motivasyonu ile yazma becerisini etkileyen çeşitli değişkenlerin incelendiği bu çalışmada şu sonuçlar elde edilmiştir: okuma motivasyonu ile yazma becerisi arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Okuma motivasyonunun cinsiyet, okumaya başlama zamanı, sosyoekonomik çevre ve aileyle beraber evde kitap okuma değişkenlerinden etkilendiği ancak anne-baba eğitim durumu ve okul öncesi eğitim alma değişkenlerinden etkilenmediği görülmüştür. Yazma becerisinin ise cinsiyet, anne-baba eğitim durumu, sosyoekonomik çevre ve okul öncesi eğitim alma değişkenlerinden etkilendiği ancak okumaya başlama zamanı ve aileyle beraber kitap okuma değişkenlerinden etkilenmediği sonucu elde edilmiştir. Bu bulgulardan yola çıkılarak ailede ve okul ortamında öğrencilerin okuma motivasyonlarının sağlanması, ev okuryazarlık çalışmalarının geliştirilmesi, okul rehberlik servislerinin motivasyon ile ilgili çalışmalar yürütmesi gerekliliği konularında önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between reading motivation and writing skill, and to understand it holistically based on its relations with various variables. The study group of this research consists of 264 primary school fourth-grade students selected from schools in different socioeconomic environments. The research data are collected with The Reading Motivation Scale, The Holistic Writing Assessment Form, and The Personal Information Form. In this study, various variables affecting reading motivation and writing skills are investigated and the following results are obtained: A positive and significant relationship is found between reading motivation and writing skill. It is observed that reading motivation is affected by the variables of gender, time to start reading, socioeconomic environment, and reading books at home with the family, but not by the variables of parents' education level and preschool education. We conclude that the writing skill is affected by the variables of gender, parents' education level, socioeconomic environment, and pre-school education, but not by the variables of the time students start to read and reading books with the family. Based on these findings, suggestions are made on the issues of ensuring the reading motivation of students in the family and the school environment, improving home literacy studies, and the necessity of school guidance services to carry out studies on motivation.

Keywords