EVALUATION OF THE THIRD GRADE LIFE SCIENCE COURSE CURRICULUM ACCORDING TO EISNER’S EDUCATIONAL CRITICISM MODEL

Author:

Year-Number: 2021-26
Number of pages: 1-18
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, 2019-2020 eğitim öğretim yılında uygulamaya konulan 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Eisner’ın Eğitsel Eleştiri modeline göre değerlendirilmesidir. Çalışma, İstanbul ili Avrupa ve Anadolu yakasında dört farklı ilkokulda sekiz sınıf öğretmenin görüşleri alınarak yapılmıştır. Durum çalışması olarak desenlenen  bu araştırmanın bulguları, Eisner Eğitsel Eleştiri modelinde yer alan "Betimleme", "Yorumlama", "Değerlendirme" ve "Temalaştrıma" alt boyutları kullanılarak sunulmuştur. Araştırmada veriler araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde ise içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular genel olarak 3. sınıf Hayat Bilgisi dersini yürüten öğretmenler tarafından eleştirilmiştir. Sonuç olarak öğretim programı uygulamasına, öğrenci merkezli etkinliklerin olmaması, kazanım-içerik uyumsuzluğu, soyut içerik, öğrenme ve öğretme sürecinde program dışı etkinliklerin olmaması, ders materyalinin karmaşıklığı, yetersiz zaman, kalabalık sınıflar, değerlendirmede ezbere dayalı sınavlar ve teknik donanım yetersizliği gibi eleştiriler yapılmıştır. Ancak 3. sınıf Hayat Bilgisi öğretim programı ile ilgili düzenli değerlendirmeler yapılarak uygulama sorunlarının aşılacağı ve programın daha etkili bir forma dönüştürüleceği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to evaluate the 3rd Grade Life Science Course Curriculum, which was put into practice in the 2019-2020 academic year, according to Eisner's Educational Criticism Model. The study was conducted by taking the opinions of eight class teachers in four different primary schools in the European and Anatolian side of Istanbul. The findings of this study, designed as case study, are presented using the "Description", "Interpretation", "Evaluation" and "Thematics" sub-dimensions in the Eisner Educational Criticism model. In the research, data were collected using a semi-structured interview form developed by the researcher. Content analysis technique was used in the analysis of the data. The findings obtained from the research were generally criticized by the teachers who conducted the 3rd grade Life Science course. As a result, criticisms were made to the curriculum implementation such as the absence of student-centered activities, objectives-content incompatibility, abstract content, absence of extra-curricular activities in the learning and teaching process, the complexity of the course material, insufficient time, crowded classes, memorization-based exams in evaluation, and lack of technical equipment. However, it is thought that the implementation problems would be overcome and the curriculum would be transformed into a more effective form by making regular evaluations about the 3rd grade Life Science curriculum.

Keywords