FARKLI BİLİŞSEL TEMPOYA SAHİP 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN GÖRSEL ALGILARININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-26
Number of pages: 65-80
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden farklı bilişsel tempoya sahip 60-72 ay çocukların görsel algılarının incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Konya il merkezinde, MEB’e bağlı bağımsız anaokulları ve anasınıflarında eğitim alan 726 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Wright (1971) Kansas Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklar İçin Düşünsellik-İçtepisellik Ölçeği A Formu ( Kansas Reflection–Impulsivity Scale for Preschoolers Form A – KRISP ) ve Frostig Görsel Algı Testi ( Frostig Developmental Test of Visual Perception ) kullanılmıştır. Araştırmada ulaşılan genel sonuç; Bilişsel Temponun, Frostig Görsel Algı Testi Toplam puan ortalamaları ve Göz-motor koordinasyonu,  Şekil-Zemin Algılanması, Mekânsal İlişkilerin Algılanması alt testlerine ait puan ortalamaları üzerinde bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir. Fakat Frostig Görsel Algı Testi’nin Şekil Sabitliğinin Algılanması ve Mekânda Konumun Algılanması alt testlerine ait puan ortalamalarının çocukların bilişsel tempolarına göre anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit edilmiştir. Bu farklılaşma reflektif çocukların lehinedir.

Keywords

Abstract

This research was carried out to examine the visual perception of 60-72 month-old children with different cognitive styles attending preschool education institutions. The study group consists of 726 children studying in independent kindergartens and kindergartens affiliated to the Ministry of National Education in the city center of Konya in the 2018-2019 academic year. Relational scanning model was used in the research. Wright (1971) Kansas Mindfulness-Impulsivity Scale Form A ( Kansas Reflection–Impulsivity Scale for Preschoolers Form A – KRISP ) and Frostig Visual Perception Test ( Frostig Developmental Test of Visual Perception ) were used as data collection tools. The general result reached in the research; It was determined that the Cognitive Tempo had no effect on the average scores of the Frostig Visual Perception Test and the mean scores of the Eye-motor coordination, Figure-Ground Perception, Perception of Spatial Relations subtests. However, it has been determined that the average scores of the Frostig Visual Perception Test's Perception of Shape Constancy and Perception of Position in Space subtests differ significantly according to the cognitive tempo of the children. This differentiation is in favor of reflective children.

Keywords