İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME STRATEJİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-27
Yayımlanma Tarihi: 2021-06-29 20:37:36.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 104-122
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı ortaokul İngilizce dersi öğretim programı kazanımlarında öz düzenlemeli öğrenme stratejilerinin yer alma durumu incelemektir. Araştırma nitel araştırma desenlerinden doküman incelemesine dayalı olarak yapılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırmada İngilizce dersi öğretim programı kazanımları, Zimmerman ve Pintrich’in öz düzenlemeye dayalı öğrenme modeli kapsamında ortaya koydukları öz düzenlemeye dayalı öğrenme stratejileri birleştirilerek incelenmiştir. Araştırmada incelenen doküman, İngilizce (5-8) dersi Öğretim Programıdır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre kazanımların üst bilişsel öğrenme stratejilerinden; izleme stratejileri, bilişsel öğrenme stratejilerinden; eklemleme ve anlamlandırma stratejileri ile örgütleme stratejilerinde yoğunlaştığı görülürken, planlama, hedef belirleme,  tekrarlama, düzenleme, çaba düzenleme, zaman ve çalışma ortamının düzenlenmesi, yardım arama ve motivasyon stratejilerine hiç yer verilmediği görülmüştür. 5.6 ve 7. Sınıf kazanımlarında öz düzenlemeli öğrenme stratejileri dengeli bir dağılım göstermemesine karşılık  8. Sınıf kazanımlarında öz düzenlemeli öğrenme stratejilerinin çok dengeli bir dağılım gösterdiği sonuçları bulunmuştur. Araştırmanın bulguları doğrultusunda öz düzenlemeli öğrenme stratejilerinin kazandırılmasına yönelik kazanımların öğretim programlarında dengeli bir biçimde dağıtılmasına ve daha fazla yer verilmesine yönelik öneriler getirilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the involvement of self-regulated learning strategies in secondary school English course teaching program outcomes. The research is based on document analysis, one of the qualitative research designs. The obtained data were analyzed by descriptive analysis method. In the research, the achievements of the English lesson curriculum were examined by combining the self-regulated learning strategies that Zimmerman and Pintrich put forward within the scope of the self-regulated learning model. The document examined in the research is the English (5-8) course curriculum. According to the findings obtained from the research, it was seen that the acquisitions among the metacognitive learning strategies; monitoring strategies, cognitive learning strategies; it focused on articulation and interpretation strategies and organization strategies, it was seen that planning, goal setting, repetition, regulation, effort regulation, time and work environment regulation, help seeking and motivation strategies were not included. Although self-regulated learning strategies did not show a balanced distribution in 5. 6. and 7th grade acquisitions, it was found that self-regulated learning strategies showed a very balanced distribution in 8th grade outcomes. In the respect of the findings of the study, it is suggested that the acquisitions for the self-regulated learning strategies in the curriculum should be distributed  balancedly and  included more.

Keywords