ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İKİNCİ YABANCI DİL (FRANSIZCA) ÖĞRENME PROFİLLERİYLE YAZILI ANLATIM DERSİNE KARŞI TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2021-27
Number of pages: 63-85
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Fransızcayı ikinci yabancı dil (L2) olarak öğrenen üniversite öğrencilerinin dil öğrenme profillerini saptamak ve sınıf, cinsiyet, mezun olunan lise türü, birinci yabancı dil (L1) düzeyi gibi değişkenlerle bu profil arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek ve öğrencilerin yabancı dil öğrenme profilleriyle yazılı anlatım dersine karşı tutumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın örneklemini Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim dalında ikinci yabancı dil olarak Fransızca öğrenimi gören 221 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan veriler, Özçelik (2013) tarafından geliştirilen “Yabancı Dil Öğrenme Ölçeği” (YDÖÖ)  ve İnal (2006) tarafından geliştirilen “Yazılı Anlatım Dersine Yönelik Öğrenci Tutum Ölçeği (YADÖTÖ) kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, öğrencilerin çoğunluğu (%61,1)  yüksek ve orta (%38) seviyede öğrenen profili sergilemektedirler. Öğrencilerin yabancı dil öğrenme profilleriyle yazılı anlatım dersine karşı tutumları arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki belirlenmiştir. Öğrencilerin sınıf ve birinci yabancı dil düzeyi değişkenlerine göre yabancı dil öğrenme profilleri arasında anlamlı bir fark saptanmış, ancak mezun olunan lise türüne göre anlamlı bir fark bulunamamıştır. Yabancı dil öğrenme profillerinin cinsiyet değişkenine göre değerlendirilmesinde, öğrencilerin ikinci yabancı dil öğrenme profillerinde cinsiyet açısından anlamlı bir fark gözlenmemiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to  to reveal the language learning profiles of the students learning French as a second foreign language (L2), and to investigate the relationship between this profile and such variables as grade, gender, the high school they graduated from, the level of English as the first foreign language (L1) and the  foreign language learners’ attitudes toward writing. The sample of the study consist of 221 foreign language learners’ who learn french as a second foreign language (L2) in Pamukkale University Letters and Natural Sciences Faculty, French Language and Literature Departement, English Language and Literature Departement. The data are collected by using the Foreign Language Learning Scale developed by Özçelik (2013) and the attitude scale toward writing developed by İnal (2006). According to the findings of the study,  the students taking part in the research showed a high (%61,1) and medium (%38) profile  of a language learner. A meaningful and positive relationship is found between the students’ language learning profiles and their attitudes towards writing.According to the variables  grade  and  the level of English as the first foreign language, there is a signifiant difference between the students’ language learning profiles but the difference isn’t signifiant in the variable the high school they graduated from. There is no signifiant difference between the students’ language learning profiles and their gender.

Keywords