ROMANTİK İLİŞKİLERDE GELECEK ZAMAN YÖNELİMİNİN YORDAYICI DEĞİŞKENLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-27
Number of pages: 145-160
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin romantik ilişkilerde gelecek zaman yönelimine yani, kalıcı ya da geçici ilişkiler arama düzeylerine; romantik yakınlığı başlatma belirleyicileri ile romantik ilişki inançlarının ve cinsiyet ile romantik ilişki durumu gibi bazı kişisel değişkenlerin etkisini incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, bir kamu üniversitesinde öğrenim gören 193’ü kadın, 176’sı erkek olmak üzere toplam 368 lisans öğrencisinden oluşmaktadır. Bu araştırmada Kişisel Bilgi Formunun yanı sıra, Romantik İlişkilerde Gelecek Zaman Yönelimi Ölçeği, Romantik Yakınlığı Başlatmanın Belirleyicileri Ölçeği ve Romantik İnançlar Ölçeği olmak üzere toplam üç ölçüm aracı kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analiz edilmesi amacıyla korelasyon ve çoklu regresyon analizi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre romantik yakınlığı başlatmanın belirleyicilerinden kendilik bilgisi, davranışsal yakınlık, romantik sözelleştirmenin ve romantik ilişki inançlarından ilk ve tek inancının, kişisel değişkenlerden ise cinsiyet ve güncel ilişki durumunun üniversite öğrencilerinin romantik ilişkilerde gelecek zaman yönelimini anlamlı düzeyde yordadığı belirlenmiştir. Elde edilen bulgular, alanyazın temelinde tartışılmış ve ardından alandaki çeşitli uygulamalara ve gelecek çalışmalara yönelik öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine to what extent the markers of starting romantic intimacy, romantic relationship beliefs, and personal variables such as gender and romantic relationship status predict the future time orientation of university students in romantic relationships. The sample of the study consists of a total of 369 undergraduate students (193 females and 176 males) studying at a public university. In this study, besides the Personal Information Form, a total of three measurement tools were used: Future Time Orientation in Romantic Relationships Scale, Markers of Starting Romantic Intimacy Scale, and the Romantic Beliefs Scale. Correlation and multiple regression analysis methods were used to analyze the research data. According to the findings, self-knowledge, behavioral intimacy, romantic verbalization of the markers of starting romantic intimacy, the romantic relationships of the first and only in the beliefs and personal variables sex and current relationship status of the orientation of future time in romantic relationships of university students was determined that significantly predicted. The findings were discussed on the basis of the literature and then suggestions for various applications and future studies in the field were presented.

Keywords