EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ENGINEERING FACULTY STUDENTS’ ACADEMIC PROCRASTINATION BEHAVIORS AND PROBLEM SOLVING SKILLS

Author:

Number of pages: 35-62
Year-Number: 2021-27

Abstract

Academic procrastination, a concept that prevents students from participating in teaching processes efficiently and effectively, can be considered as a problem that they need to solve. Academic procrastination, which is the problem of all individuals, is especially important for engineers who focus on problem solving abilities in education and business life. This research aims to examine the relationship between engineering faculty students' academic procrastination behaviours and problem-solving skills in terms of gender, grade, department, graduated high school type, the region of birth and perceived income level. The data of survey research designed a model of Turkey's largest and reputed engineering school of seven engineering faculty of Istanbul Technical University 400 (152 females and 248 males) were obtained from the participants. As data collection instruments; demographic information form, academic procrastination scale (APS) and problem-solving skills inventory (PSI) were used to the individuals who participated in the research. The findings indicated that the relationship between academic procrastination and problem solving scores is negative and low. In addition, students showed significant differences in problem solving skill levels according to grade and department variables.

Keywords

Abstract

Akademik erteleme, önceden planlanmış akademik görevlerin rasyonel gerekçe olmaksızın en son tarihe veya daha sonrasına ertelenmesidir. Diğer yandan, problem çözme, bir hedefe ulaşmada karşılaşılan zorlukların üstesinden gelme sürecidir. Öğrencilerin öğretim süreçlerine etkin ve etkili bir şekilde katılmalarını engelleyen bir kavram olan akademik erteleme, çözmeleri gereken bir sorun olarak düşünülebilir. Tüm bireylerin sorunu olan akademik erteleme hem eğitim hem de iş yaşamında problem çözme becerilerine odaklanan mühendisler için özellikle önemlidir. Bu çalışmanın amacı mühendislik fakültesi öğrencilerinin akademik erteleme davranışları ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin cinsiyet, sınıf, bölüm, mezun olunan lise türü, doğduğu bölge ve algılanan gelir düzeyi açısından incelenmesidir. Bu çalışma betimsel tarama modeli olarak tasarlanmıştır. Araştırma verileri, Türkiye'nin en büyük ve tanınmış mühendislik üniversitesi olan İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yedi mühendislik fakültesinden 400 (152 kadın ve 248 erkek) katılımcıdan elde edilmiştir. Veri toplama aracı olarak; Araştırmaya katılan bireylere demografik bilgi formu, akademik erteleme ölçeği ve problem çözme becerileri envanteri uygulanmıştır. Araştırma sonucunda akademik erteleme ile problem çözme puanları arasındaki ilişki negatif ve düşük düzeyde bulunmuştur. Öğrencilerin akademik erteleme davranış düzeyleri ile araştırma değişkenleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ancak öğrencilerin problem çözme beceri düzeyleri sınıf ve bölüm değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar göstermiştir.

Keywords