ÖĞRENCİLERİN MATEMATİKSEL ANLAMA SEVİYELERİNİN PİRİE VE KİEREN MODELİNE GÖRE İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 123-144
Year-Number: 2021-27

Abstract

Bu araştırmanın amacı; ortaokul öğrencilerinin Pirie ve Kieren Modeli’ne göre matematiksel anlama seviyelerini belirlemektir. Ayrıca çalışmada öğrencilerin matematiksel anlama seviyelerindeki değişikliğin nelere (cinsiyet, matematik notu, bulundukları sınıf, okul çeşidi) bağlı olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Katılımcılar; ülkenin her bölgesini kapsayacak şekilde 11 ilin şehir merkezi, ilçe merkezi, köy/mahallelerinde bulunan devlet okullarının 7. ve 8. sınıflarından toplamda 373 öğrenciden oluşmaktadır. Örneklem altı bölgeden en az bir il olacak şekilde rastlantısal olarak seçilmiştir. Araştırmada, nicel araştırma desenlerinden tarama modeli kullanılmış olup araştırma betimsel bir çalışmaya örnektir. Araştırmaya katılan öğrencilerden genel bir sonuç çıkarılmak istenmiştir. Veriler, araştırmacı tarafından oluşturulan Pirie ve Kieren Matematiksel Anlama Seviye Testi ile toplanmıştır. Öğrencilere alan konusu ile alakalı Pirie ve Kieren matematiksel anlama modelinin basamaklarına uyarlanmış sekiz açık uçlu soru yöneltilmiştir. Öğrencilerin matematiksel anlama seviyelerini belirlemek için “Pirie ve Kieren Matematiksel Anlamanın Gelişimi Modeli” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 19.0 programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin matematiksel anlamalarının sınıf düzeylerine göre farklılık göstermediği, kız öğrencilerin matematiksel anlamalarının erkek öğrencilere göre daha iyi seviyede olduğu, öğrencilerin okul matematik notuyla matematiksel anlamaları arasında doğru bir orantı olduğu ve köylerden şehir merkezine doğru gidildikçe öğrencilerin matematiksel anlamaların daha yüksek seviyelerde olduğu elde edilen bulgular arasındadır. Elde edilen bulgular çerçevesinde, eğitimcilere ve araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to determine mathematical understanding levels of middle school students according to Pirie and Kieren Model. In addition, it was tried to determine what affects the change in students' mathematical comprehension levels (gender, mathematics level, class, school type). The participants consist of 373 students from the 7th and 8th grades of the state schools in city center, district centers, villages / neighborhoods of 11 provinces covering six regions of the country. The sample was randomly selected to be at least one in each region. In this study, a scanning model from quantitative research figures is used and the research is an example of a descriptive study. Each student who participated in the study was examined as a separate situation. The data were collected by the Pirie and Kieren Mathematical Understanding Level Test which was created by the researcher. 8 open-ended questions adapted to the steps of the mathematical understanding model of Pirie Kieren which is related to the field subject were directed to the students.  Pirie and Kieren Model of Development of Mathematical Understanding was used to determine students' mathematical comprehension levels. SPSS 19.0 program was used to analyze the data. At the end of the study, it was found that the mathematical understanding of students did not differ according to the grade levels, the mathematical comprehension of female students was better than that of male students, and there was a correct ratio between the students' mathematical comprehension and school mathematics grades. It is found that students' mathematical understanding is at higher levels as they move from the villages to the city center. According to the findings, suggestions were made to educators and researchers.

Keywords