EĞİTİM KURUMLARINDA OKUL İKLİMİ VE ÖĞRETMEN YABANCILAŞMASININ İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 137-167
Year-Number: 2021-28

Abstract

Bu araştırmanın amacı, okul iklim ile öğretmen yabancılaşması arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Nicel araştırma yöntemi ve ilişkisel tarama modeli kullanılan bu araştırmaya Karabük ili merkez ve Safranbolu ilçesi farklı okul türlerinde görev yapmakta olan toplam 446 öğretmen katılmıştır. Yılmaz ve Altınkurt (2013) tarafından geliştirilen Örgütsel İklim Ölçeği ve Elma (2003) tarafından geliştirilen Öğretmen Yabancılaşması Ölçeği kullanılarak araştırma verileri toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizi için Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayısı ve Çoklu Doğrusal Regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonunda, örgütsel iklim ile öğretmen yabancılaşmasının alt boyutlarının ilişkili olduğu ve öğretmenlerin yabancılaşmasını açıklayan önemli bir değişkenin örgütsel iklim olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu araştırmada, örgütsel iklimin öğretmen yabancılaşmasının bir açıklayıcısı olduğuna ve örgütsel iklim boyutlarının öğretmen yabancılaşması boyutlarını anlamlı şekilde açıkladığına yönelik bulgulara ulaşılmıştır. Öğretmen yabancılaşmasının azaltacak sağlıklı okul iklimi oluşturulabilmesi için okul yöneticileri ve öğretmenler yönelik hizmetiçi eğitimler düzenlenmesi, yapılan araştırma sonucunda önerilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to determine the relationship between organizational climate and teacher alienation. A total of 446 teachers employed in different school types in Karabük city center and Safranbolu district participated in this study, The study was designed as a correlational one under quantitative research method. Research data were collected using the Organizational Climate Scale developed by Yılmaz and Altınkurt (2013) and the Teacher Alienation Scale developed by Elma (2003). Pearson Product-MomentCorrelational Coefficient and Multiple Linear Regression Analysis were conducted to analyse the data. At the end of the study, it was found that organizational climate is related to the sub-dimensions of teacher alienation and that organizational climate is an important variable explaining teachers' alienation. In this study, evidences were presented that organizational climate is an explanatory of teacher alienation and that dimensions of organizational climate explain the dimensions of teacher alienation in a meaningful way. Based on this result, it was recommended to organize trainings for school administrators and teachers in order to create a healthy school climate to reduce teacher alienation.

Keywords