THE PQ4R IN DEVELOPING READING COMPREHENSION, METACOGNITION, READING SELF-EFFICACY BELIEF AND RETENTION

Author:

Number of pages: 10-27
Year-Number: 2021-28

Abstract

Bu çalışmanın amacı, PQ4R'nin okuduğunu anlama, üstbilişsel düşünme, okuma öz-yeterlik inancı ve kalıcılık üzerindeki etkisini ortaya çıkarmaktır. Araştırma, 2018-19 eğitim-öğretim yılı güz döneminde, Batı Karadeniz bölgesindeki bir ilkokulda 12 hafta boyunca 35 dördüncü sınıf öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada desen olarak karma yöntemler kullanılmıştır. Nicel veriler “eşdeğer olmayan kontrol gruplu desen” ile toplanırken, çalışmanın nitel kısmında durum çalışması kullanılmıştır. Veri tolama aracı olarak okuduğunu anlama testi, okuduğunu anlama öz-yeterlik inanç ölçeği, üstbilişsel farkındalık envanteri ve odak grup görüşmesi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları PQ4R öğrenme stratejisinin okuduğunu anlama, üstbilişsel düşünme, öz-yeterlik ve akılda tutma düzeyleri üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. İlkokul öğretmenlerinin öğrencilerin okuduğunu anlama düzeylerini, okuma stratejilerine ilişkin üstbilişsel düşünme becerilerini, okuma özyeterlik inançlarını ve bilginin kalıcılığını artırmak için PQ4R öğrenme stratejisini kullanmaları önerilebilir.

Keywords

Abstract

The purpose of current study is to elicit the effect of PQ4R on reading comprehension, metacognitive thinking, reading self-efficacy belief and retention.  The study was conducted on 35 fourth graders in a primary school in the district of Western Black See region for 12 weeks during the fall term of the 2018-19 academic year. Mixed methods research design was used in the study. While the quantitative data was collecteed with “non-equivalent control group design”, in the qualitative part of study, case study was used.  Instruments were “the reading comprehension test”, “the reading comprehension self-efficacy belief scale”, “metacognitive awareness inventory” and “focus group interview”. The results indicated that PQ4R learning strategy had a large effect on reading comprehension, metacognitive thinking, self-efficacy and retention levels. It can be recommended that the primary school teachers can use PQ4R learning strategy to increase students’ reading comprehension levels, metacognitive thinking skills related to reading strategies, reading self-efficacy beliefs and permanence of information.

Keywords