İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KARMA ÇARPIM KONUSUNDAKİ ALAN BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 168-213
Year-Number: 2021-28

Abstract

Bu araştırma ilköğretim matematik öğretmenliği lisans öğrencilerinin karma çarpım konusundaki bilgi düzeyi ile analitik geometriye yönelik tutum ve öz yeterliliğin belirlenmesini bunların cinsiyet değişkeni açısından incelenmesini amaçlamaktadır. Aynı zamanda karma çarpım konusundaki bilgi düzeyi ile analitik geometriye yönelik tutum ve öz yeterlilikleri arasındaki ilişki incelenmek istenmiştir. Araştırmanın örneklemi, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programında öğrenim görmekte olan 2. sınıf lisans öğrencilerini oluşturmaktadır. Araştırmada ilk olarak karma çarpım konusunu içeren 14 maddelik test uygulanmıştır.  İkinci veri toplama aracı ise Ilgün,  Azak ve Takunyacı’nın (2012)  geliştirdiği  “Analitik Geometri Tutum ve Öz Yeterlilik” ölçeğidir. Araştırmada genel tarama modeli tercih edilmiştir.  Araştırma sonucunda lisans öğrencilerinin karma çarpım konusunda başarılı oldukları ve karma çarpım başarı puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir fark yaratmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Lisans öğrencilerinin analitik geometriye yönelik genel görüşlerinin puan ortalamaları incelendiğinde yüksek düzeyde olduğu ayrıca ölçeğinin alt boyutları açısından incelendiğinde ise öz-yeterlik ve başarı gerekliliğinin yüksek,  zorluk alt boyutunun orta düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Lisans öğrencilerin analitik geometriye yönelik genel görüşlerinin ve alt boyutlarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak lisans öğrencilerin karma çarpım konusunu öğrenme düzeyi ile analitik geometriye yönelik görüşleri arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

This research aims to determine the knowledge level of elementary mathematics teaching undergraduate students about mixed multiplication, their attitudes and self-efficacy towards analytical geometry, and to examine these in terms of gender variable. At the same time, the relationship between the level of knowledge about mixed multiplication and their attitude and self-efficacy towards analytical geometry was wanted to be examined. The sample of the research consists of 2nd year undergraduate students studying at Dokuz Eylül University Faculty of Education Elementary Mathematics Teaching Program in the fall semester of the 2020-2021 academic year. In the research, firstly, a 14-item test including mixed multiplication was applied. The second data collection tool is the "Analytical Geometry Attitude and Self-Efficacy" scale developed by Ilgün, Azak, and Takunyacı (2012). The general scanning model was preferred in the study. As a result of the research, it was concluded that undergraduate students were successful in mixed product and their mixed product success scores did not make a significant difference according to gender. When the mean scores of the undergraduate students' general views on analytical geometry were examined, it was concluded that the sub-dimensions of the scale were examined in terms of self-efficacy and achievement requirement, and it was concluded that the difficulty sub-dimension was at a moderate level. It was concluded that the general views and sub-dimensions of undergraduate students towards analytical geometry did not differ significantly according to gender. Finally, it was seen that there was a high level, positive and significant relationship between the undergraduate students' learning level of mixed product and their views on analytical geometry.

Keywords