OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEDYA OKURYAZARLIĞI VE İLETİŞİM BECERİLERİ

Author:

Number of pages: 102-136
Year-Number: 2021-28

Abstract

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının medya okuryazarlığı ve iletişim becerileri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırmada ayrıca okul öncesi öğretmen adaylarının medya okuryazarlığı ve iletişim becerilerinin, onların demografik özelliklerine göre anlamlı farklılıklar gösterip göstermediğinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Katılımcılar 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nda örgün eğitim programında öğrenim gören 223 okul öncesi öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Araştırmada veriler “Medya Okuryazarlığı Becerileri Ölçeği”, “İletişim Becerileri Envanteri” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler Kruskal-Wallis H testi, Mann-Whitney U testi, t-testi, Spearman ρ sıralama korelasyon katsayısı ve Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı kullanılarak çözümlenmiştir. Analizlerden elde edilen bulgular sonucunda okul öncesi öğretmen adaylarının medya okuryazarlığı ve iletişim becerileri arasındaki ilişkinin pozitif, anlamlı ve orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların cinsiyetine göre medya okuryazarlık ve iletişim becerileri düzeyleri toplam puanlarının anlamlı farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların iletişim becerileri ve medya okuryazarlığı düzeyleri sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Katılımcıların bilgisayara sahip olma durumlarına göre medya okuryazarlığı düzeyleri anlamlı farlılık göstermekteyken, iletişim becerileri düzeyleri ise anlamlı farklılık göstermemektedir.  Katılımcıların medya okuryazarlığı genel not ortalamaları ile pozitif ve anlamlı düzeyde ilişkiler göstermektedir. Ayrıca, iletişim becerilerinin davranışsal alt boyutu ile genel not ortalamaları arasında düşük düzeyli pozitif ve anlamlı bir ilişki saptanmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to reveal the relationship between pre-school pre-service teachers' media literacy and communication skills. In the study, it was also aimed to reveal whether the media literacy and communication skills of pre-school pre-service teachers show significant differences according to their demographic characteristics. Participants consist of 223 pre-school pre-service teachers studying in the formal education program at Akdeniz University, Faculty of Education, Department of Pre-school Education in the 2019-2020 academic year. In the study, data were collected using the "Media Literacy Skills Scale", "Communication Skills Inventory" and "Personal Information Form". The obtained data were analyzed using Kruskal-Wallis H test, Mann-Whitney U test, t-test, Spearman ρ rank correlation coefficient and Pearson product moment correlation coefficient. As a result of the findings obtained from the analyzes, it was determined that the relationship between pre-school pre-service teachers' media literacy and communication skills was positive, significant and moderate. It was concluded that the total scores of the media literacy and communication skills levels of the participants did not differ significantly according to their gender. The communication skills and media literacy levels of the participants differ significantly according to the grade level variable. While the media literacy levels of the participants showed a significant difference according to their computer ownership, their communication skills levels do not differ significantly. Media literacy of the participants showed positive and significant correlations with their overall grade point averages. In addition, a low-level positive and significant relationship was found between the behavioral sub-dimension of communication skills and general grade point averages.

Keywords