Oyun Temelli Hazırlanan Etkinliklerin Öğrencilerin Matematik Başarılarına ve Öğrendiklerini Hatırda Tutmaya Etkisinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2021-29
Number of pages: 121-137
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapılan bu araştırma, öğrenilen kavramların pekiştirilmesi için hazırlanan etkinliklerin öğrencilerin matematik başarılarına ve öğrendiklerini hatırda tutmaya etkisini incelenmeyi amaçlamaktadır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ön test – son test deney - kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2020-2021 eğitim-öğretim yılında bir ilinin merkez ilçesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir ortaokulun sekizinci sınıflarında öğrenim gören 50 (25 deney ve 25 kontrol) öğrenci oluşturmaktadır.  Matematik dersinde, deney grubunda normal müfredat programı ile birlikte Bell (1993) tarafından geliştirilen “Karşıya Geçme Oyunu” adlı etkinlik uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise müfredatta belirtilen program uygulanmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen başarı testinden elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 24.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiş ve testin güvenirlik katsayısı Kuder-Richardson-20 (KR-20) 0.795 bulunmuştur. Verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistikler ve bağımsız t- testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğrenilen kavramların pekiştirilmesi amacıyla hazırlanan etkinliklerin öğrencilerin matematik başarılarını olumlu yönde artırdığı ve aynı zamanda da öğrencilerin öğrendiklerini hatırda tutmalarını sağladığı söylenebilir.

Keywords

Abstract

The present study aims to investigate the effects of activities developed to reinforce the learned concepts on student achievements in mathematics and learning permanence. The study was conducted with the semi-experimental design, a quantitative research method. The study sample included 40 (20 in the experimental group and 20 in the control group) students who were attending eighth grade a public school. The sample of the research was collected in the central district of a province in the 2020-2021 academic year. In the mathematics course, the regular curriculum and the "Crossing The Street Game," developed by Bell (1993) were implemented. The control group was instructed using the program specified in the curriculum. The study data were collected with the achievement test developed by the author. The study data were analyzed with SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 24.0 software and the Kuder-Richardson-20 (KR-20) reliability coefficient of the test was determined as 0.795. Data analysis was conducted with descriptive statistics, dependent and independent groups t-tests. The study findings demonstrated that the activities developed to reinforce the learned concepts had a positive impact on student achievements and ensured learning permanence.  

Keywords