Matematik Eğitiminde Bir Etkinlik Örneği: Çevrel Üçgenler

Author:

Year-Number: 2021-29
Number of pages: 138-161
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Matematik eğitiminde etkinlik temelli öğretim yaklaşımının yeri ve önemi gün geçtikçe daha fazla hissedilmektedir. Etkinlik temelli öğretim, öğrenciyi pasif konumdan çıkaran öğrenciyi merkeze alan, öğrencinin yaptığı etkinliklerle bilgiyi yapılandırdığına odaklanan, öğrencileri öğrenme sürecinde seyirci olmaktan çıkarıp, yaparak ve yaşayarak sürece dâhil olmalarına ve öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmesine yardımcı olan aktif öğrenme yaklaşımıdır. Bu çalışmada özel yetenekli öğrencilerin ilgileri, ihtiyaçları ve yetenekleri göz önünde bulundurularak etkinlikler aracılığıyla matematik yapmalarına fırsat tanındığında bu öğrencilerin bir matematikçi gibi ilerleyip mantıksal çıkarımlar, genellemeler ve soyutlamalar yaparak yeni bir matematiksel yapı ortaya koyabilecekleri, koydukları matematiksel yapılar ile matematiksel bilginin gelişimine katkı sağlayabileceklerini göstermek amaçlanmaktadır. Bu bağlamda yüksek bilişsel seviyede hazırlanan bir etkinlik örneği sunulmaya çalışılmıştır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışma bir devlet fen lisesinin 11.sınıfında okuyan iki öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde RBC soyutlama modeli baz alınmıştır. Araştırmanın bulguları, öğrencilerin düzgün çokgen konulu etkinlik aracılığıyla çevrel üçgen kavram/yapı bilgisini ortaya koyduklarını göstermiştir.

Keywords

Abstract

The place and importance of the activity-based teaching approach in mathematics education is felt more and more day by day. Activity-based teaching is an active learning approach that takes the student out of the passive position, focuses on the student's construction of knowledge with the activities they do, helps students to be involved in the process by doing and experiencing, and helps students to develop their high-level thinking skills. In this study, it is aimed to show that when gifted students are given the opportunity to do mathematics through activities, taking into account their interests, needs and abilities, they can progress like a mathematician and make logical inferences, generalizations and abstractions, and contribute to the development of mathematical knowledge with the mathematical structures they put forward. In this context, an example of an activity prepared at a high cognitive level has been tried to be presented. The study, in which the qualitative research method was used, was carried out with two 11th grade students in a state science high school. The RBC abstraction model is based on the analysis of the data. According to the findings of the research, it was shown that the students demonstrated the circumscribed triangle concept/structure knowledge through the regular polygon-themed activity. 

Keywords