Career Decision-Making Difficulties on High School Students

Author:

Year-Number: 2021-29
Number of pages: 1-18
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, İzmir'deki denizcilik meslek lisesi 12. sınıf öğrencileri ile diğer liselerin 12. sınıf öğrencileri arasındaki kariyer karar verme güçlüklerindeki farklılıkları belirlemektir. Veriler Gati, Krauz ve Osipow (1996) tarafından hazırlanan ve lise öğrencilerine uygulanmak üzere Bacanlı (2008) ve Kesici, Hamarta ve Arslan (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan Kariyer Karar Verme Güçlükleri Anketi (CDDQ) kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın katılımcıları 500 lise öğrencisidir. Araştırmanın sonucu, denizcilik meslek lisesi öğrencilerinin meslek seçimin-de diğer lise öğrencilerine göre daha fazla zorlandıklarını ortaya koymaktadır. Ayrıca kariyer karar verme güçlüklerinde araştırmaya katılan öğrenciler orta derecede, kız ve erkek öğrenciler aynı derecede güçlük çektikleridir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the differences in the career decision making difficulties between the 12th grade students of the maritime vocational high school and the other 12th grade students of the other high schools in İzmir. The data have been collected using the Career Decision Making Difficulties Questionnaire (CDDQ) prepared by Gati, Krauz and Osipow (1996) and adapted to Turkish by Bacanli (2008) and Kesici, Hamarta and Arslan (2007) to be applied to high school students. The participants of the study are 500 high school students. The result of the study reveals that maritime vocational high school students have more difficulties in choosing an occupation than the other high school students do. Besides the students who have participated in the study have medium difficulty level and female and male students have the same difficulty level in career decision making difficulties.

Keywords