Örüntülerin 8. Sınıf Öğrencilerine Öğretiminde İlgi Tabanlı Örneklerle Öğretim Modelinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi

Author:

Year-Number: 2021-29
Number of pages: 187-200
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı örüntülerin 8. sınıf öğrencilerine ilgi-tabanlı örneklerle öğretiminin öğrencilerin akademik başarısına etkisini incelemektir. Araştırma Kastamonu’da bir ortaokulda öğrenim gören 48 sekizinci sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Bu öğrencilerden 23’ü deney grubunda, 25 öğrenci de kontrol grubunda bulunmaktadır. Veri toplama aracı olarak alan yazın desteğiyle araştırmacılar tarafından geliştirilen ilgi kartları ve örüntüler başarı testleri (ÖBT1, ÖBT2) kullanılmıştır. Örüntü başarı testlerinin güvenirlikleri yapılan pilot çalışmayla ÖBT1 için 0,810, ÖBT2 için de 0,829 olarak bulunmuştur. Araştırmada yarı deneysel desenlerden öntest-sontest eşleştirilmiş kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde betimsel ve kestrimsel istatistik yöntemleri kullanılmıştır. Öncelikli olarak ön test ve son test puanlarının normal dağılım sergileyip sergilemediği kontrol edilmiş, normal dağılım sergilediği belirlendikten sonra veriler Independent Sample T testi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları, örüntülerin öğretiminde ilgi-tabanlı örneklerle öğretim modeli ile mevcut öğretim programına göre hazırlanmış öğretim arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık meydana gelmediğini göstermiştir. Ancak etkinin istatistiksel olarak anlamlı olmaması, ilgi tabanlı örneklerle öğretim modelinin etkililiğinin yetersiz olduğu anlamına gelmemektedir. Bu kapsamda matematik öğreticilerinin ilgi tabanlı örneklerle öğretim modelini derslerinde kullanmaları önerilmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the effect of teaching patterns to 8th grade students with interested-based examples on students’ academic achievement. The research was carried out with 48 eighth grade students studying at a secondary school in Kastamonu. 23 of these students are in the experimental group and 25 students are in the control group. Data of study collected through literature supported interest card and patterns achievement tests called (PAT1, PAT2) that are developed by the researchers.  The reliability of the pattern achievement tests was found to be 0,810 for the PAT1 and 0,829 for the PAT2 with the pilot study. In the research, a pretest-posttest matched control group model which is one of the quasi-experimental design is used. Descriptive and inferential statistical methods are used in the analysis of data. First of all, it was checked whether the pre-test and post-test scores displayed normal distribution, and after it was determined that they showed normal distribution, the data were analyzed with the Independent Sample T test. The findings of the study showed that there was no statistically significant difference between the teaching model with interest-based examples and the teaching prepared according to current curriculum in the teaching of patterns. However, the fact that the effect is not statistically significant does not mean that the effectiveness of teaching model with interest-based examples is inadequate. In this context, it is recommended that mathematics teachers use the teaching model with interest-based examples in their lessons.  

Keywords