Bilgiyi Sevme Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Author:

Year-Number: 2021-29
Number of pages: 201-220
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı bilgiyi sevme için geçerli ve güvenilir ölçek geliştirmektir. Çalışma, 2021 yılında Mardin/ Kızıltepe İlçesinde okumakta olan lise öğrencileri ile tarama yöntemiyle kullanılarak yapılmıştır. 5’li likert tipi olarak hazırlanan taslak ölçek (N=65 madde) uzman görüşlerine sunulmuştur. Uzman görüşü sonrası taslak ölçek (N=60 madde) açımlayıcı faktör analizi için lise öğrencilerine (N=321 kişi) uygulanmış. Analizler için SPSS ve AMOS programları kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda ölçeğin 38 madde olarak ve 6 farklı boyutta toplandığı görülmüştür. Çalışmada, KMO testi [χ2 (300) =8203,303; p<.01)], faktörlerin varyans yüzdesinin 62,703 ve Cronbach Alpha değerlerinin, 932-,797 arasında olduğu görülmüştür.   Bilgiyi sevme ölçeği doğrulayıcı faktör analizi için tekrar lise öğrencileri (N=366) uygulanmıştır.  Yapılan analiz sonucunda model uyum indeksleri incelenmiştir. Model uyum indekslerinin mükemmel uyum ve kabul edilebilir düzeyinde oldukları görülmüştür. Sonuç olarak hazırlanan bilgiyi sevme ölçeğinin geçerli ve güvenir bir ölçek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  Bu ölçeğin bilgiyi sevme konusu çalışmalarında kullanılabileceği önerilmektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to develop a valid and reliable Scale for the liking knowledge. The study was conducted among high school students studying in Mardin/Kızıltepe District in 2021 by using the survey Method. The draft scale (n=65 items) was prepared as a 5-point Likert type and it was presented to expert opinions. After expert opinion was completed, the draft scale (n=60) was applied to high school students (n=321 individuals) for Exploratory Factor Analysis (EFA). As for the statistical analysis, SPSS and AMOS were used. As a result of the analysis, it was found that the scale was collected as 38 items and in 6 different dimensions. In the study, it was found that the KMO test [χ2 (300) =8203,303; p<.01)], the percentage of variance of the factors was 62,703 and the Cronbach Alpha values were between 932-,797. The study was conducted among high school students (n=366) again for Confirmatory Factor Analysis (CFA) of the love of learning scale. As a result of the analysis, model fit indices were examined and it was found that the model fit indices were at the perfect fit and acceptable level. Finally, it was concluded that the prepared the love of learning scale is a valid and reliable scale. It is suggested that the scale could be used in studies on the linking of learning.

Keywords