Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Hazırlanan Çalışma Yapraklarının Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi

Author :  

Year-Number: 2022-30
Yayımlanma Tarihi: 2022-03-12 01:35:17.0
Language : Türkçe
Konu : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Number of pages: 111-154
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma çoklu zekâ kuramına dayalı hazırlanan matematik çalışma yapraklarının ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin matematik başarıları ve matematiğe yönelik tutumları üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Bingöl il merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir ortaokulda öğrenim gören 67 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma yarı deneysel bir çalışma olup, kontrol gruplu ön test - son test modeline dayanmaktadır. Araştırmanın verilerinin toplanması amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen matematik başarı testi ve İnan (2007) tarafından geliştirilen matematik tutum ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistikler, bağımlı ve bağımsız t-testi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test puanlarının birbirine yakın olduğu ve anlamlı bir farklılığın oluşmadığı görülmüştür. Ancak uygulama sonrasında öğrencilerin son test puanlarına bakıldığında, deney grubu öğrencileri lehine anlamlı bir farklılığın oluştuğu görülmüştür. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarından elde edilen bulgulara göre ise, hem uygulama öncesi hem de uygulama sonrası iki grup arasında anlamlı bir farklılığın oluşmadığı görülmüştür. Bu sonuçlara göre, Çoklu zekâ kuramına dayalı hazırlanan çalışma yapraklarının öğrencilerin matematik başarılarını artırdığı ancak matematiğe yönelik tutumlarına etki etmediği söylenebilir.

Keywords

Abstract

This research aims to examine the effect of mathematics worksheets based on the theory of multiple intelligences on the mathematics achievement and attitudes of 6th grade students in secondary school. The study group of the research consists of 67 students studying in a secondary school affiliated to the Ministry of National Education in the city center of Bingöl in the 2017-2018 academic years. The research is a quasi-experimental study and is based on the pretest-posttest model with a control group. In order to collect the data of the research, the mathematics achievement test developed by the researchers and the mathematics attitude scale developed by İnan (2007) were used. The data obtained in the research were analyzed using the SPSS package program. In the analysis of data; Descriptive statistics, dependent and independent t-test were used. According to the findings obtained in the study, it was seen that the pre-test scores of the students in the experimental and control groups were close to each other and there was no significant difference. However, when the post-test scores of the students were examined after the application, it was seen that there was a significant difference in favor of the experimental group students. According to the findings obtained from the attitudes of the experimental and control group students towards mathematics, it was seen that there was no significant difference between the two groups both before and after the application. According to these results, it can be said that the worksheets prepared based on the Multiple Intelligences theory increase the students' mathematics achievement but do not affect their attitudes towards mathematics. 

Keywords


 • Aktepe, E. (2012). 7.Sınıflarda cebirsel denklemlerin yapılandırmacı öğretim yaklaşımına uygun hazırlanmış çalışma yapraklarıyla öğretiminin öğrenci başarısına etkisi *Yayımlanmamış yüksek lisans tezi+. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Altınsoy, A. (2011). Fen ve Teknoloji dersinde çoklu zekâ kuramına dayalı öğretimin öğrencilerin başarılarına etkisi *Yayımlanmamış yüksek lisans tezi+. Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Altuntaş, N. (2007). Çoklu zekâ kuramı ile öğrenmenin 7. sınıf öğrencilerinin matematik başarılarına etkisi *Yayımlanmamış yüksek lisans tezi+. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Aydına, Ş. ( 2015). Çalışma yapraklarıyla kesirler konusunun öğretiminin 6. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi *Yayımlanmamış yüksek lisans tezi+. Erzurum Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Aydoğdu, M. ve Kesercioğlu, T. (2005). İlköğretimde fen ve teknoloji öğretimi. Anı Yayıncılık.

 • Baki, A. (2015). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi (6. Baskı). Harf Eğitim Yayıncılığı.

 • Başaran, I. (2004). Etkili öğrenme ve çoklu zekâ kuramı: bir inceleme. Ege Eğitim Dergisi, 5, 8-9.

 • Bilen, Ö. (2016). E-çalışma yapraklarının lise matematik öğrencileri üzerindeki bilişsel ve duyuşsal etkilerinin incelenmesi *Yayımlanmamış doktora tezi+. Erzurum

 • Bozkurt, E. (2008). 6. sınıf matematik öğretim programında çoklu zekâ kuramına dayalı öğrenme yönteminin uygulanabilirliğine ilişkin öğretmen görüşleri. *Yayımlanmamış yüksek lisans tezi+. Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Burma, Ş. (2003). Çoklu zekâ kuramına göre öğretim ortamlarının yapılandırılması *Yayımlanmamış yüksek lisans tezi+. Erzurum Üniversitesi Eğitim Bilimleri

 • Çepni, S. (2014). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (7. Baskı). Celepler Matbaacılık.

 • Erkuş, S. (2016). İlkokulda Çoklu Zekâ Kuramının Uygulanabilirliğine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi *Yayımlanmamış yüksek lisans tezi+. Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri

 • Ev, E. (2003). İlköğretim matematik öğretiminde çalışma yaprakları ile öğretimin öğrenci ve öğretmenlerin derse ilişkin görüşleri ve öğrenci başarısına etkisi *Yayımlanmamış yüksek lisans tezi+. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Gardner, H. (1993). Multipleintelligence: thetheory in practice. Basic Books.

 • Gardner, H. (1999). Intelligence reframed: multipleintelligences, forthelistcentury. Basic Books.

 • Gürbüz, R. ve Baki, A. (2013). Çoklu zekâ kuramına göre tasarlanan öğrenme ortamında geliştirilen matematik öğretiminin etkililiğinin incelenmesi, Adıyaman üniversitesi Sosyal Bilimle Enstitüsü Dergisi 12, 67-100.

 • İnan, C. ve Erkuş, S. (2016). İlkokulda çoklu zekâ kuramının uygulanabilirliğine ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teachin), 5(4), 162-174.

 • İnan, C. ve Erkuş, S. (2017). The effect of mathematical worksheets based on multiple intelligences theory on the academic achievement of the students in the 4th grade primary school. Universal Journal of Educational Research, 5(8), 1372-1377.

 • Kaçar, F. (2004). İlköğretim II. kademe sınıflarında çoklu zekâ kuramı uygulanışının matematik üzerindeki etkisi *Yayımlanmamış yüksek lisans tezi+. Marmara

 • Karbeyaz, A. (2018). Çoklu zekâ kuramına göre hazırlanan öğretim etkinliklerinin 4.sınıf öğrencilerinin matematik başarılarına ve kaygı düzeylerine etkisi *Yayımlanmamış yüksek lisans tezi+. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Karslı, F. ve Yiğit, M. (2015). Lise 12. sınıf öğrencilerinin alkanlar konusundaki kavramsal anlamalarına bağlam temelli öğrenme yaklaşımının etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 43-62.

 • Mortensen, M. F. ve Smart, K. (2007). Free-choice worksheets increase students’ exposure to curriculum during museum visits. Journal of Research in Science Teaching, 44 (9), 1389-1414.

 • Öz, C. (2005). İlköğretim 6.sınıflarda kesirler konusunun çoklu zekâ kuramına uygun öğretiminin başarıya etkisi *Yayımlanmamış yüksek lisans tezi+. Marmara

 • Özdemir, G. (2012). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına uygun olarak hazırlanmış çalışma yapraklarıyla 7.sınıflarda olasılık öğretimi *Yayımlanmamış yüksek lisans tezi+. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Özdoğan, G. (2005). Matematik öğretiminde yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına uygun çalışma yapraklarının geliştirilmesi *Yayımlanmamış yüksek lisans tezi+. Gazi

 • Özdoğru-Şenel, S. (2016). Çoklu zekâ kuramına düzenlenen 7.sınıf ışık ünitesinin öğrenilmesi ve öğrenmenin kalıcılığa etkisi *Yayımlanmamış yüksek lisans tezi+. Gazi

 • Öztürk, H. (2014). Çoklu zekâ kuramına dayalı öğretimin öğrencilerin fizik başarısına ve fizik dersine ilişkin tutumlarına etkisinin incelenmesi *Yayımlanmamış yüksek lisans tezi+. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Saka, A., Akdeniz, A. R. ve Enginar, İ. (2002). Biyoloji öğretiminde duyularımız konusunda çalışma yapraklarının geliştirilmesi ve uygulanması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.

 • Saydam, E. (2005). Çoklu zekâ kuramına göre hazırlanmış öğrenme ortamlarının 6.sınıf öğrencilerinin matematik başarılarına etkisi *Yayımlanmamış yüksek lisans tezi+. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Tarman, S. (1999). Program geliştirme sürecinde çoklu zekâ kuramının yeri *Yayımlanmamış yüksek lisans tezi+. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Tufan, A. (2011). Çoklu zekâ kuramına göre matematik alanında hazırlanan bir eğitim yazılımının öğrencilerin akademik başarılarına ve motivasyonlarına etkisi *Yayımlanmamış yüksek lisans tezi+. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri

 • Turan, G. (2012). 8. sınıf kuvvet ve hareket ünitesinin öğretiminde çalışma yapraklarının öğrencilerin başarılarına etkisi *Yayımlanmamış yüksek lisans tezi+. Adıyaman

 • Turgut, M.F. (1992). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Saydam Matbaacılık.

 • Uslu, S. (2011). İlköğretim II. Kademede Fen ve Teknoloji öğretiminde çalışma yapraklarının akademik başarı üzerine etkisinin incelenmesi *Yayımlanmamış yüksek lisans tezi+. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Yabansu, Y. (2015). Çoklu zekâ kuramı etkinlikleriyle oluşturulan öğrenme ortamının öğrenci başarısına etkisinin araştırılması *Yayımlanmamış yüksek lisans tezi+. Marmara

 • 25 Herkesin matematik öğrenmesi gerektiğine inanırım. Matematik tutum ölçeği, Ġnan (2007) tarafından geliĢtirilmiĢtir. Bu ölçekte yedisi olumsuz, yirmi üçü olumlu toplam otuz madde yer almaktadır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.917 olarak bulunmuĢtur. AraĢtırmacılar tarafından ölçek yeniden düzenlenerek 9 olumsuz, 16 olumlu madde yer verilmiĢtir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı yeniden hesaplanmıĢ ve 0.864 olarak bulunmuĢtur.

                                                                                                    
 • Article Statistics