Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Hazırlanan Çalışma Yapraklarının Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi

Author:

Year-Number: 2022-30
Number of pages: 111-154
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma çoklu zekâ kuramına dayalı hazırlanan matematik çalışma yapraklarının ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin matematik başarıları ve matematiğe yönelik tutumları üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Bingöl il merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir ortaokulda öğrenim gören 67 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma yarı deneysel bir çalışma olup, kontrol gruplu ön test - son test modeline dayanmaktadır. Araştırmanın verilerinin toplanması amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen matematik başarı testi ve İnan (2007) tarafından geliştirilen matematik tutum ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistikler, bağımlı ve bağımsız t-testi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test puanlarının birbirine yakın olduğu ve anlamlı bir farklılığın oluşmadığı görülmüştür. Ancak uygulama sonrasında öğrencilerin son test puanlarına bakıldığında, deney grubu öğrencileri lehine anlamlı bir farklılığın oluştuğu görülmüştür. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarından elde edilen bulgulara göre ise, hem uygulama öncesi hem de uygulama sonrası iki grup arasında anlamlı bir farklılığın oluşmadığı görülmüştür. Bu sonuçlara göre, Çoklu zekâ kuramına dayalı hazırlanan çalışma yapraklarının öğrencilerin matematik başarılarını artırdığı ancak matematiğe yönelik tutumlarına etki etmediği söylenebilir.

Keywords

Abstract

This research aims to examine the effect of mathematics worksheets based on the theory of multiple intelligences on the mathematics achievement and attitudes of 6th grade students in secondary school. The study group of the research consists of 67 students studying in a secondary school affiliated to the Ministry of National Education in the city center of Bingöl in the 2017-2018 academic years. The research is a quasi-experimental study and is based on the pretest-posttest model with a control group. In order to collect the data of the research, the mathematics achievement test developed by the researchers and the mathematics attitude scale developed by İnan (2007) were used. The data obtained in the research were analyzed using the SPSS package program. In the analysis of data; Descriptive statistics, dependent and independent t-test were used. According to the findings obtained in the study, it was seen that the pre-test scores of the students in the experimental and control groups were close to each other and there was no significant difference. However, when the post-test scores of the students were examined after the application, it was seen that there was a significant difference in favor of the experimental group students. According to the findings obtained from the attitudes of the experimental and control group students towards mathematics, it was seen that there was no significant difference between the two groups both before and after the application. According to these results, it can be said that the worksheets prepared based on the Multiple Intelligences theory increase the students' mathematics achievement but do not affect their attitudes towards mathematics. 

Keywords