Özel Öğrenme Güçlüğü Olan İlköğretim 3-4-5. Sınıf Öğrencilerinde Sesli Okuma Becerisi ve Dikkat Performans Düzeyi Arasındaki İlişki

Author:

Year-Number: 2022-30
Number of pages: 327-349
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, özel öğrenme güçlüğü olan ilköğretim 3-4-5. sınıf öğrencilerinin akıcı okuma becerileri ile dikkat performansları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin dikkat performans düzeyleri ile akıcı okuma beceri düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek için ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmaya, Bursa ilinde disleksi eğitim merkezine devam eden ilköğretim 3. , 4. ve 5. sınıf 30 öğrenci katılmıştır. Ayrıca öğrencilerin ebeveynleri demografik bilgi formunu doldurmuştur. Öğrencilerin akıcı okuma beceri düzeyleri Sesli Okuma Becerisi ve Okuduğun Anlama Testi (SOBAT-II), dikkat performansları ise D2 Dikkat Testi kullanılarak ölçülmüştür. SOBAT –II ile özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin okuma hızı, doğru okuma ve akıcı okuma düzeyleri belirlenmiştir. D2 Dikkat Testi ile özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin psiko-motor hız, seçici dikkat, odaklanma puanı, sürdürülebilir dikkat düzeyleri belirlenmiştir. Ayrıca araştırmacılar tarafından hazırlanan Demografik Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma sırasında elde edilen veriler SPSS programıyla analiz edilmiştir. Araştırma bulguları akıcı okuma becerisi ile dikkat performansı arasındaki ilişki istatiksel olarak tablolaştırılmıştır.

 

 

Keywords

Abstract

This research was carried out in primary school 3-4-5 students with special learning disabilities. This study was conducted to determine the relationship between fluent reading skills and attention performances of primary school students. The research was designed in relational screening model to examine the relationship between attention performance levels and fluent reading skill levels of students with special learning disabilities. A total of 30 students 3rd, 4th and 5th grade attending the dyslexia education center in Bursa participated in the research. In addition, the parents of the students filled out the demographic information form. The students' reading fluency levels were measured using the Reading Aloud Skill and Reading Comprehension Test (SOBAT-II), and their attention performance was measured using the D2 Attention Test. With SOBAT-II, the reading speed, correct reading and fluent reading levels of students with special learning difficulties were determined. With the D2 Attention Test, the psychomotor speed, selective attention, focus score, and sustained attention levels of students with special learning disabilities were determined. In addition, the Demographic Information Form prepared by the researchers was used. The data obtained during the research were analyzed with the SPSS program. The research findings were statistically tabulated between fluent reading skills and attention performance. 

Keywords