Jinekolojik Kanserler Hakkında Farkındalık Oluşturmada Akran Eğitimi Etkili mi?

Author:

Year-Number: 2022-30
Number of pages: 47-57
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinde akran eğitimi ile jinekolojik kanser farkındalığı oluşturmak ve davranış değişikliği gerçekleştirmektir. Yöntem: Araştırma yarı deneysel bir çalışmadır. Akran eğitimcileri tarafından toplamda 90 üniversite öğrencisine ulaşılmıştır. Akran eğitimcileri, akranlarına eğitim öncesi sosyo-demografik ve davranış değişikliklerini belirleyen soru formu ve JİKFÖ’yü, eğitimden bir hafta ve bir ay sonra tekrar JİKFÖ’yü ve davranış değişikliği soru formunu uygulamışlardır. Elde edilen veriler SPSS 25 yazılım programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Eğitim öncesi ve eğitimden bir hafta sonrası ile; eğitimden bir hafta ve bir ay sonrası değerlendirmelerde t testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Akran eğitimcilerinden eğitim alan öğrencilerin eğitim öncesi JİKFÖ puan ortalamalarının 151,17+ 18,54 ve eğitimden bir hafta sonrası JİKFÖ puan ortalamalarının ise 180,77+16,66 olduğu görülmektedir. Yapılan analizde öğrencilerin, eğitim öncesi ve eğitimden 1 hafta sonrası JİKFÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur(t: -11,975, p=0.00, p <0.05). Öğrencilerin eğitimden 1 ay sonra JİKFÖ puan ortalamaları 179.14+20.96 olup, eğitimden bir hafta sonrası ile bir ay sonrası arasındaki JİKFÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (t:,796, sig: ,428). Sonuç: Yapılan değerlendirmede öğrencilerin JİKFÖ’den aldıkları puanlarını korudukları ve öğrencilerde davranış değişikliğinin meydana geldiği saptanmıştır.

Keywords

Abstract

Aim: The aim of this study is to raise awareness of gynecological cancers in university students via peer education and lead to behavioral changes to that effect. Method: This study is a quasi-experimental study. As peer educators, 10 students have reached a total of 90 university students. Peer educators administered the questionnaire, which descriptive characteristics form and behavioral changes of their peers prior to the education, along with the Gynecologic Cancer Awareness Scale (GCAS), one week prior to the education. Peer educators re-administered the questionnaire, which determines the behavioral changes, along with the GCAS, one week after the education, and then again one month after the education. The analysis of the data was used Friedman test between the mean GCAS scores of the students prior to the education, one week and one mounth after the education. Results: It is seen that the average JIKFÖ score of the students who received training from peer educators was 151.17+ 18.54 before the education and 180.77+16.66 after one week of the education. The average JIKFÖ score of the students 1 month after the education is 179.14+20.96. A statistically significant difference was found among  the mean scores of JIKFI before, one week after the education, and one month after the education (Fr. 70,833, sig: 0.000). Conclusion: It was concluded as result of the study that the students maintained their GCAS scores and that a behavioral change have occurred in the students.

Keywords