Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Yeterliliklerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-30
Number of pages: 299-314
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma öğrencilerine yönelik yeterliliklerini incelemektir. Araştırmada nicel araştırma modellerinden ilişkisel tarama deseni kullanılmıştır, araştırmanın örneklemini 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul ili Ümraniye ilçesine bağlı devlet okullarında görev yapan 200 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Örneklem, kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Veriler, Meral ve Bilgiç (2012) tarafından geliştirilen, “Kaynaştırmada Öğretmen Yeterliği Ölçeği”  tarafından toplanmış, SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma öğrencilerine yönelik yeterlilikleri cinsiyet, öğretmenlerin eğitim durumları ve kaynaştırma öğrencilerine yönelik eğitim alıp almama durumuna göre anlamlı bir farklılığa neden olmamaktadır. Bunun yanında mesleki kıdem ve sınıf mevcudu sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma öğrencilerine yönelik yeterliliklerini anlamlı şekilde etkilemektedir. Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma öğrencilerine yönelik yeterliliklerinin alınan eğitimlerle ilgili değil; çalışma şartları ve motivasyonlarıyla ilgili olduğu ortaya çıkmaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the competencies of classroom teachers towards inclusive students. In this study, relational screening design, one of the quantitative research models, was used. The sample of this research consists of 200 classroom teachers working in public schools in the Ümraniye district of Istanbul in the 2021-2022 academic year. The sample of the study was determined by convenience sampling method. The data were collected by the “Teacher Efficacy Scale in Inclusion” developed by Meral and Bilgiç (2012) and analyzed using the SPSS package program. According to the results of the research; The proficiency of primary school teachers towards inclusive students does not cause a significant difference in the competences of primary school teachers by gender, educational status of teachers, and whether they have received training for inclusive students. In addition, professional seniority and class size are significantly affected by classroom teachers' competencies for mainstreaming students. It turns out that the qualifications of classroom teachers for inclusive students are not related to the training received, but to their working conditions and motivation. 

Keywords