Yönetici-Öğretmen İş Birliği ile Öğretmen Öz Yeterlik Algıları Arasındaki İlişki

Author :  

Year-Number: 2022-30
Yayımlanma Tarihi: 2022-03-17 10:11:39.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 350-372
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı; yönetici ve öğretmen iş birliği düzeyi ile eğitimcilerin öz yeterlik algıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2018- 2019 eğitim yılında İstanbul ili Ataşehir ilçesinde 21 devlet ilkokulu ve 21 devlet ortaokulu, örneklem grubunu ise evrende yer alan okullar arasından oransız küme örnekleme modeli kullanılarak seçilen 6 ilkokul ve 6 ortaokul içerisinde görev alan ve araştırmaya katılmaya gönüllü 213 yönetici ve öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma verileri öğretmen öz yeterlik düzeylerini belirlemeye yönelik "Öğretmen Öz Yeterlik Ölçeği" ve iş birliği düzeylerini belirlemeye yönelik "Takım Algısı Ölçeği" kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin öz yeterlik algıları cinsiyet değişkenine göre değişmezken, yaş gurubuna, kıdem yılma ve hizmet içi eğitim alma durumuna göre anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür. Yaşı ve kıdem yılı daha fazla olan öğretmenlerin genç öğretmenlere kıyasla daha yüksek ve benzer şekilde hizmet içi alan öğretmenlerin almayanlara göre daha yüksek değerler almaları araştırmanın bulguları arasında yer almaktadır. Araştırmacının esas sorusuna yanıt olarak ise yönetici öğretmen iş birliği düzeyi ile öğretmen öz yeterlikleri arasında yüksek düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine the relationship between administrators' and teachers' levels of collaboration and educators' self-efficacy perceptions. The research employed a search model. The universe of the research is comprised of 21 public primary schools and 21 public secondary schools in Istanbul's Ataşehir district during the 2018-2019 academic year, and the sample group is comprised of 213 administrators and teachers who volunteered to participate in the research and worked in six primary schools and six secondary schools selected using the disproportionate cluster sampling model among the universe's schools. The "Teacher Self-Efficacy Scale" was used to assess teachers' self-efficacy, and the "Team Perception Scale" was used to assess collaboration. While teachers' self-efficacy perceptions did not differ significantly by gender, they did differ significantly by age group, seniority, and in-service training. Among the research's findings is that teachers with more years of experience and seniority have higher values than younger teachers, and similarly, teachers who are in-service have higher values than those who are not. In response to the researcher's central question, it is discovered that there is a highly positive and significant relationship between the degree of collaboration between the principal and teacher and the teachers' self-efficacy. 

Keywords


 • Akçay, C. ve Başar, M. A. (2004). İlköğretim okul müdürlerinin yönetsel görevlere ayır- dıkları zaman ve bunları önemli görme dereceleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 38(38), 170-197.

 • Akgün, F. (2013). Öğretmen adaylarının web pedagojik içerik bilgileri ve öğretmen öz- yeterlik algıları ile ilişkisi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 48-58.

 • Akpınar, B. ve Bengisoy, A. (2017). Rehber öğretmenlerin okul müdürlerinin rehberlik hizmetlerine ilişkin görüşleri. Current Research in Education, 3(3), 129-141.

 • Aksoy, V. ve Diken, I. H. (2009). Rehber öğretmenlerin özel eğitimde psikolojik danışma ve rehberliğe ilişkin öz yeterlik algılarının incelenmesi. İlköğretim Online, 8(3), 709-720.

 • Atılgan, H., Demirtaş , H., Aksu, M. B. ve Silman, F. (2010). İlköğretim okul yöneticilerine yönelik takım algısı ölçeği geliştirme çalışması. Ege Eğitim Dergisi, 11(2), 20-44.

 • Ayra, M., ve Kösterelioğlu, I . (2015). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin mesleki öz yeterlik algıları ile ilişkisi. Education Sciences, 10(1), 17-28.

 • Aytürk, N. (1990) Yönetim sanatı (2. Baskı). Emel Yayınları.

 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psycho- logical Review, 84(2), 191-215.

 • Bandura, A. (1986) Social foundations of thought and action: A social cognitive. Englewood Cliffs

 • Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational Psychologist. 28(2), 117–48.

 • Bandura, A. (1997). Self- efficacy: The exercise of control. Freeman.

 • Beycioğlu, K. ve Aslan, B. (2012). Öğretmen ve yöneticilerin öğretmen liderliğine ilişkin görüşleri: Bir karma yöntem çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2(2), 191-223.

 • Can, E. (2019). Öğretmenlerin meslekî gelişimleri: engeller ve öneriler. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7(4), 1618-1650.

 • Cerit, Y. (2009). Öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri ile iş birliği yapma düzeyleri arasındaki ilişki. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 637-657.

 • Çalık, T., Sezgin, F., Kavgacı, H. ve Kılınç A. C. (2012). Okul müdürlerinin öğretim lider- liği davranışları ile öğretmen öz yeterliği ve kolektif öğretmen yeterliği arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2487-2504.

 • Çapa, Y., Çakıroğlu, J. ve Sarıkaya, H. (2005). Öğretmen öz yeterlik ölçeği Türkçe uyar- lamasının geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 10(117), 74-81.

 • Çapri, B. ve Kan, A. (2007). Öğretmenlerin kişilerarası öz-yeterlik inançlarının hizmet süresi, okul türü , öğretim kademesi ve unvan değişkenleri açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 63-83.

 • Çolak, İ. ve Altınkurt, Y. (2017). Okul iklimi ile öğretmenlerin özerklik davranışları ara- sındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 23(1), 33-71.

 • Dur, B. (2014). Lise öğretmenlerinin motivasyon düzeyi ve motivasyon düzeyi ile okul kültürü arasındaki ilişki *Yayımlanmamış yüksek lisans tezi+. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Eccles, J., ve Wigfield, A. (2002). Motivational beliefs, values and goals. Annual Review of Psychology, 53(1), 109-132.

 • Erkuş, E. ve Fındıklı, M. A. (2013). Psikolojik sermayenin is tatmini, iş performansı ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisine yönelik bir araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 42(2), 302-318.

 • Ersoy, S. (2006). İlköğretim okullarında yönetici ve öğretmenler arasındaki iletişim sorunları (Van ili örneği) *Yayınlanmamış yüksek lisans tezi+. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.

 • Ertürk, R. ve Memişoğlu S.P. (2018). Öğretmenlerin etkili okula yönelik görüşleri. The Journal of Academic Social Science Studies, 68(1), 55-76.

 • Gençtürk, A. ve Memiş , A. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin öz-yeterlik algıları ve iş doyumlarının demografik faktörler açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 9(3), 1037-1054.

 • Goddard, R. D. ve Goddard, Y. L. (2001). A multilevel analysis of the relationship between teacher and collective efficacy ı n urban schools. Teacher and Teacher Education, 17, 807-818.

 • Goddard, R., Goddard, Y., Sook Kim, E. ve Miller, R. (2015). A theoretical and empirical analysis of the roles of ı nstructional leadership, teacher collaboration, and collective efficacy beliefs ı n support of student learning. American Journal of Education, 121(4), 501-530.

 • Güçlü , N. ve Veysel, O. (2015). İlköğretim öğretmenlerinin etkili takım çalışmasına ilişkin algıları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 49-69.

 • Güleş , H. ve C ağlayandereli, M. (2012). Yönetici ve öğretmenlerin öğrenen organizasyo- na ilişkin algıları (İstanbul ili Bayrampaşa ilçesi örneği). Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36(1), 183- 197.

 • Gültekin, M., & Çubukçu, Z. (2008). İlköğretim öğretmenlerinin hizmet içi eğitime ilişkin görüşleri. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(19), 185-201.

 • Hallinger, P., (2003). Leading educational change: reflections on the practice of ınstructi- onal and transformational leadership. Cambridge Journal of Education 33(3), 329–51.

 • Hoşgörür, V. (2003). Sınıf yönetimi. Pegem Yayınları.

 • Karasar, N. (1991). Aras tırmalarda rapor hazırlama. Nobel Yayınları.

 • Kaş, L. (2012). Herzberg’in içsel ve dışsal motivasyon etmenleri ile iş görenlerin örgütsel bağlılık- ları arasındaki ilişki: Belek’teki beş yıldızlı otel işletmelerinde bir uygulama *Yayınlanmamış yüksek lisans tezi+. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Kurt, T. (2012). Öğretmenlerin öz yeterlik ve kolektif yeterlik algıları. Journal Of Turkish Educational Sciences, 10(2), 195-227.

 • Louis, K. S., Dretzke, B. ve Wahlstrom, K. (2009). How Does Leadership Affect Student Achi- evement? Results from a National Survey. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, San Diego, April.

 • Madden, T. (2003). Okul yöneticileri ve öğretmenler için düzenlenen hizmet içi eğitim etkinlikle- rinin değerlendirilmesi:(Eskişehir ili) *Yayımlanmamış yüksek lisans tezi+. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • MEB. (2019). Okullar ve Diğer Kurumlar. http://www.meb.gov.tr/baglantilar/okullar /?ılkodu=34veılcekodu=34 Erişim Tarihi 20.01.2020

 • Ocak, G., Ocak, İ., ve Kalender, M. D. K. (2017). Öğretmenlerin öz-yeterlik algıları ile öğretme- öğrenme anlayışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 1851-1864.

 • Öztürk, M., ve Sancak, S. (2007). Hizmet içi eğitim uygulamalarının çalışma hayatına etkileri. Journal of Yaşar University, 2(7), 761-794.

 • Schlechty, Phillip C. (1990). Schools for the twenty first century. Jossey-Bass Publishers.

 • Skaalvik, E. M., ve Skaalvik, S. (2007). Dimensions of teacher self-efficacy and relations with strain factors, perceived collective teacher efficacy, and teacher burnout. Journal of Educational Psychology, 99(3), 611.

 • Soodak, L. C., ve Podell, D. M. (1993). Teacher efficacy and student problem as factors ı n special education referral. Journal of Special Education, 27(1), 66–81.

 • Tschannen-Moran, M. (1998b). Trust and collaboration ı n urban elementary schools [Unpub- lished Dissertation]. The Ohoi State University, Dissertation Abstract Umı: 9900923.

 • Tschannen-Moran, M. (2001). Collaboration and the need for trust. Journal of Educational Administration, 39(4), 308-331.

 • Tschannen-Moran, M. ve Anita Woolfolk Hoy, A. W. (2007). The differential antecedents of self-efficacy beliefs of novice and experienced teachers. Teaching and Teacher Education. 23(6), 944–56.

 • Üstüner, M., Demirtaş, H., Cömert, M., ve Özer, N. (2009). Ortaöğretim öğretmenlerinin öz-yeterlik algıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(17), 116.

 • Wheatley, K. F. (2005). The case for reconceptualizing teacher efficacy research. Teaching and Teacher Education, 21(7), 747–766.

 • Yıldız, H. (2015). Pozitif psikolojik sermaye, örgütsel güven ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkinin incelenmesi: bir alan araştırması. [Yayımlanmamış Doktora Tezi] Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Balıkesir.

 • Zigarelli, M.A. (1996). An imperical test of conclisionsfrom effective schools. Journal of Educational Research, 90(2), 103-111.

                                                                                                    
 • Article Statistics