Yönetici-Öğretmen İş Birliği ile Öğretmen Öz Yeterlik Algıları Arasındaki İlişki

Author:

Year-Number: 2022-30
Number of pages: 350-372
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı; yönetici ve öğretmen iş birliği düzeyi ile eğitimcilerin öz yeterlik algıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2018- 2019 eğitim yılında İstanbul ili Ataşehir ilçesinde 21 devlet ilkokulu ve 21 devlet ortaokulu, örneklem grubunu ise evrende yer alan okullar arasından oransız küme örnekleme modeli kullanılarak seçilen 6 ilkokul ve 6 ortaokul içerisinde görev alan ve araştırmaya katılmaya gönüllü 213 yönetici ve öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma verileri öğretmen öz yeterlik düzeylerini belirlemeye yönelik "Öğretmen Öz Yeterlik Ölçeği" ve iş birliği düzeylerini belirlemeye yönelik "Takım Algısı Ölçeği" kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin öz yeterlik algıları cinsiyet değişkenine göre değişmezken, yaş gurubuna, kıdem yılma ve hizmet içi eğitim alma durumuna göre anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür. Yaşı ve kıdem yılı daha fazla olan öğretmenlerin genç öğretmenlere kıyasla daha yüksek ve benzer şekilde hizmet içi alan öğretmenlerin almayanlara göre daha yüksek değerler almaları araştırmanın bulguları arasında yer almaktadır. Araştırmacının esas sorusuna yanıt olarak ise yönetici öğretmen iş birliği düzeyi ile öğretmen öz yeterlikleri arasında yüksek düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine the relationship between administrators' and teachers' levels of collaboration and educators' self-efficacy perceptions. The research employed a search model. The universe of the research is comprised of 21 public primary schools and 21 public secondary schools in Istanbul's Ataşehir district during the 2018-2019 academic year, and the sample group is comprised of 213 administrators and teachers who volunteered to participate in the research and worked in six primary schools and six secondary schools selected using the disproportionate cluster sampling model among the universe's schools. The "Teacher Self-Efficacy Scale" was used to assess teachers' self-efficacy, and the "Team Perception Scale" was used to assess collaboration. While teachers' self-efficacy perceptions did not differ significantly by gender, they did differ significantly by age group, seniority, and in-service training. Among the research's findings is that teachers with more years of experience and seniority have higher values than younger teachers, and similarly, teachers who are in-service have higher values than those who are not. In response to the researcher's central question, it is discovered that there is a highly positive and significant relationship between the degree of collaboration between the principal and teacher and the teachers' self-efficacy. 

Keywords