Öğretimde Bilinçli Farkındalık: Okul Öncesi Öğretmenleri Örneği

Author:

Year-Number: 2022-30
Number of pages: 85-110
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin öğretimde bilinçli farkındalıklarının çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının ve öğretimde bilinçli farkındalığın nelerden etkilendiğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, ilişkisel tarama modeli ve sınıflama modellerinden karar ağacının kullanıldığı bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Çalışma grubunu, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve resmi okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan 100 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak “Genel Bilgi Formu” ve “Öğretimde Bilinçli Farkındalık Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde, Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis H testleri kullanılmıştır. Öğretimde bilinçli farkındalığın nelerden etkilendiğini belirleyebilmek için CHAID algoritması kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda yaşın, öğretmenlerin kişi içi bilinçli farkındalıklarında; sınıflardaki çocuk sayısının, öğretmenlerin kişiler arası bilinçli farkındalıklarında anlamlı farklılıklar oluşturduğu; cinsiyetin, öğretmenlerin öğretimde bilinçli farkındalıklarında anlamlı farklılığa yol açmadığı görülmüştür. CHAID analizleri sonucunda, sağlık problemi olma durumunun öğretmenlerin kişiler arası bilinçli farkındalıklarında etkili olduğu; sağlık problemi olmayan öğretmenlerin kişiler arası bilinçli farkındalıklarının, sağlık problemleri olan öğretmenlerin kişiler arası bilinçli farkındalıklarından yüksek olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

In the study, it was aimed to examine whether the mindfulness of preschool teachers in education differs according to various variables and what affects mindfulness in education. The research was designed as a study in which the relational survey model and the decision tree from the classification models were used. The study group consisted of 100 pre-school teachers working in private and public pre-school education institutions affiliated to the Ministry of National Education in the 2021-2022 academic year. “General Information Form” and “Scale of Conscious Awareness in Education” were used as data collection tools. Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis H tests were used in the analysis of the data. CHAID algorithm was used to determine what affects mindfulness in teaching. As a result of the research, age is related to teachers' in-person conscious awareness; the number of children in the classrooms creates significant differences in teachers' interpersonal awareness; It was observed that gender did not cause a significant difference in teachers' conscious awareness in teaching. As a result of the CHAID analysis, it was found that the state of having a health problem is effective in the conscious awareness of teachers; It has been observed that the interpersonal conscious awareness of teachers without health problems is higher than the interpersonal conscious awareness of teachers with health problems.  

Keywords