Ergenlerde Algılanan Ebeveyn Tutumları ile Duygusal Sorunlar ve Sosyal Kaygı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-30
Yayımlanma Tarihi: 2022-03-12 01:37:01.0
Language : Türkçe
Konu : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Number of pages: 192-231
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı ergenlerde algılanan ebeveyn tutumları ile duygusal sorunlar ve sosyal kaygı arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Araştırmaya yaşları 13-16 arasında değişen 198 kız ve 199 erkek olmak üzere 397 lise öğrencisi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Kısaltılmış Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği Çocuk Formu (KAET-Ç), Ergenler İçin Sosyal Kaygı Ölçeği (ESKÖ), Güçler ve Güçlükler Anketi (GGA) kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi için t testi, Pearson korelasyon analizi ve basit doğrusal regresyon analizinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler neticesinde; ergenlerin sosyal kaygı seviyesi, yaşadığı güçlükler, duygusal sorunlar ve sahip oldukları olumlu sosyal davranışların cinsiyete göre farklılaştığı gözlemlenmiştir. Kızların erkeklere oranla sosyal kaygı seviyesinin daha yüksek olduğu, daha fazla duygusal sorun ve güçlük yaşadıkları ve daha yüksek olumlu sosyal davranış sergiledikleri saptanmıştır. Ayrıca ergenlerin algıladıkları ebeveyn tutumlarının sosyal kaygıyı, ergenin yaşadığı zorlukları, duygusal sorunları ve sahip olduğu sosyal davranışları yordadığı belirlenmiştir. Aynı zamanda ergenlerin yaşadığı duygusal sorunlar arttıkça sosyal kaygı düzeyinin de arttığı bulgular arasındadır. Ergenlerin olumlu sosyal davranışları ile yaşadıkları güçlük seviyeleri arasında negatif yönde, toplam güçlük ile sosyal kaygı ve duygusal sorunlar arasında pozitif yönde ilişki olduğu belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar ilgili alanyazın ışığında tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

The main purpose of this research is to examine the relationships between perceived parental attitudes and emotional problems and social anxiety in adolescents. 397 high school students, 198 girls and 199 boys, aged between 13-16, participated in the study. Demographic Data Form, the Egna Minnen Betraffande Uppfostran-Short Form (S-EMBU), the Social Anxiety for Adolescents (SAS-A) and the Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) were used as data collection instruments. T test, Pearson correlation analysis and simple linear regression analysis were used to analyze the obtained data. As a result of the analyzes; social anxiety level of adolescents, difficulties experienced, emotional problems and their positive social behaviors differed according to gender. Girls have higher levels of social anxiety than boys, experiencing more emotional problems and difficulties and exhibited higher positive social behavior. In addition, it was understood that the parental attitudes perceived by the adolescents predicted the social anxiety, adolescents difficulties and emotional problems and the social behaviors he/she has. At the same time, it is among the findings that the as the emotional problems experienced by adolescents increase, the level of social anxiety also increased. It was observed that the emotional warmth perceived by the adolescents from their parents reduced their social anxiety, emotional problems and difficulty levels. It has been determined that there is a negative relationship between the prosocial behaviors of the adolescents and the difficulty levels they experience, and a positive relationship between the total difficulty and social anxiety and emotional problems. The findings were discussed in the light of the relevant literature.

Keywords