Özel Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Bireylerin COVID-19 Salgınında Uzaktan Eğitim Sürecindeki Durumlarının Sınıf Öğretmenlerinin Gözlem ve Deneyimlerine Göre İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-30
Number of pages: 245-298
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapılan bu araştırmada ilkokullarda Özel Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG) tanısı olan kaynaştırma öğrencilerinin Uzaktan Eğitim (UE) sürecindeki durumlarının sınıf öğretmenlerinin gözlem ve deneyimlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışma deseni kullanılmıştır ve elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Araştırma verilerini elde etmek amacıyla açık uçlu soru formu hazırlanmıştır. Çalışma grubu belirlenirken, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır ve araştırma 24 sınıf öğretmeniyle yürütülmüştür. Araştırmada elde edilen bulgulara göre sınıf öğretmenlerinin tamamı UE süreci hakkında olumlu görüş belirtmiştir ancak eksikleri olduğunu da ortaya koymuşlardır. ÖÖG yaşayan bireylerin UE sürecine katılımında ise sınıf öğretmenlerinin %79,16’sı güçlük yaşadığını, UE sürecindeki görev ve sorumluluklarını yerine getirme noktasında ise %70,83’ü yeteri kadar verilen görevleri tamamlamadıklarını belirtmiştir. Sınıf öğretmenlerinin %68,08’i UE sürecinde akademik becerilerinin yetersiz olduğunu, %95,83’ü de Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)’nı uygulamakta zorlandığını belirtmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to examine the situation of inclusive students diagnosed with Special Learning Disability (SLD) in primary schools in the Distance Education (DE) process according to the observations and experiences of their classroom teachers. In the research, case study design, one of the qualitative research methods, was used, and the data obtained were evaluated by content analysis method. An open-ended questionnaire form was prepared in order to collect research data. While determining the study group, convenience sampling method, one of the purposive sampling methods, was used, and the research was carried out with 24 classroom teachers. According to the findings obtained in the research, all of the classroom teachers expressed positive opinions about the DE process, but they also reported that it had deficiencies. 79.16% of the classroom teachers stated that they had difficulties in the participation of individuals experiencing SLD in the DE process, and 70.83% of them did not complete the tasks given adequately in terms of fulfilling their duties and responsibilities in the DE process. 68.08% of the classroom teachers stated that their academic skills were insufficient in the DE process, and 95.83% of them reported that they had difficulty in applying the Individualized Education Program (IEP).  

Keywords