2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Kazanım, Değer ve Beceri İlişkisi

Author:

Year-Number: 2022-30
Number of pages: 58-84
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal bilgiler eğitimi alanında son yıllarda değer ve beceri eğitimi üzerine yapılan çalışmaların sayısında bir artış olduğu gözlenmektedir. 2005 yılında yayımlanan sosyal bilgiler programında olduğu gibi 2018 programında da her öğrenme alanına çeşitli değerler ve beceriler eklenmiştir. Bu bağlamda çalışmanın amacı; sosyal bilgiler öğretim programında yer alan kazanımların değerler ve beceriler ile ilişkisini incelemektir. Araştırma, nitel araştırma prensipleri dâhilinde tasarlanmıştır. Temel nitel araştırma deseni tercih edilmiştir. Veri toplama aracı olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre kazanımların büyük bir çoğunluğunun değerler ve beceriler ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Programda en çok yer alan değerler sorumluluk ve kültürel mirasa duyarlılıktır. Programda en çok yer alan beceriler ise araştırma ve zaman ve kronolojiyi algılama becerileridir.

Keywords

Abstract

In the field of social studies education, it has been observed that there has been an increase in studies on value and skill education in recent years. As in the 2005 social studies course curriculum, various values and skills were added to each learning area in the 2018 curriculum. In this context, the aim of the study is to examine the relationship between the acquisitions in the social studies curriculum and the values and skills. The research was designed within the principles of qualitative research. Basic qualitative research design was preferred. Document analysis was used as a data collection tool. According to the findings, it has been determined that the majority of the acquisitions are related to values and skills. The most repeated values in the program are responsibility and sensitivity to cultural heritage. The skills most often included in the program are research and the ability to perceive time and chronology.   

Keywords