Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Algılanan Stres Düzeyleri ve Mesleki Tutumlarını Etkileyen Yordayıcılarının Belirlenmesi

Author:

Year-Number: 2022-31
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-21 03:15:40.0
Language : Türkçe
Konu : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Number of pages: 77-100
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, Covid-19 Pandemisi sebebiyle zorunlu uzaktan eğitim süresi kapsamında, eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının, algılanan stres düzeyleri ve mesleki tutumlarını etkileyen faktörlerin neler olduğunu belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, bir devlet üniversitesinde eğitim gören matematik ve fen bilgisi öğretmen adayı olan 157 kişi ile yürümüştür. Veriler “Algılanan Stres Ölçeği” ve “Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır.  Verilerin çözümlenmesinde, değişkenler arasındaki ilişki Pearson Korelasyon katsayısı ile hesaplanmıştır. Öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının yordayıcılarını belirlemek için “çoklu regresyon” analizi algılanan stresin alt boyutları olan yetersiz/öz yeterlik algısı ve stres/rahatsızlık algısı belirmek için ise “çok değişkenli regresyon” analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumu en çok yordayan değişkenin, “bölüm”, yetersiz/öz yeterlik algısını en çok yordayan değişkenin “cinsiyet”, stres/rahatsızlık algısının ise en çok yordayan değişkenin ise “derslerin işleniş biçimleri” olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to find out which factors influence the perceived level of stress and the professional attitudes of student teachers at the pedagogical faculty during the compulsory distance education period due to the covid-19 pandemic. Araştırma, bir devlet üniversitesinde eğitim gören öğretmen ve fen bilgisi öğretmen adayı olan 157 kişi ile yürümektedir. The data was collected using the “Perceived Stress Scale ” and the “Attitude Scale to the Teacher Profession ”. When analyzing the data, the relationship between the variables was calculated using the Pearson correlation coefficient. In order to determine the predictors of attitudes towards the teaching profession, a “multivariate regression analysis” was carried out in order to determine the sub-dimensions of perceived stress, perception of insufficient self-efficacy and perception of stress / discomfort. As a result of the research, it was found that the variable that most predicted attitudes towards the teaching profession was “gender”, the variable that most predicted the perception of insufficient self-efficacy in the “department” and the variable that most did Perception of stress / discomfort is "the way the lessons are taught". 

Keywords