Okul Öncesi Öğretmenlerinin Psikolojik Sağlamlığına Yönelik Algılarının Odak Grup Görüşmesiyle İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-31
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-21 03:15:26.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 121-151
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, okul öncesi öğretmenlerinin psikolojik sağlamlık üzerine görüşlerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada odak grup görüşmesi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sekiz okul öncesi öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir.  Veri toplama aracı olarak “Genel Bilgi Formu” ve “Odak Grup Görüşme Formu” kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda okul öncesi öğretmenlerin psikolojik sağlamlık kavramını “zorluklar karşısında dirençli olmak”, “zorluklar ile baş edebilmek”, “yaşanan olay ve durumlar karşısında duygular ile baş edebilme” şeklinde tanımladığı görülmüştür. Okul öncesi öğretmenlerinin psikolojik sağlamlığını etkileyen faktörlerin  “sosyal medya paylaşımları, uyumlu zümre arkadaşları, adaletli idare ve mesleki gelişim” olduğu belirlenmiştir. Psikolojik olarak sağlam çocukların davranış özellikleri; “arkadaşlık ilişkileri iyi olan, yeni durumlara uyum sağlayabilen, liderlik yapabilen, hakkını koruyabilen ve başkasının hakkını savunabilen” şeklinde ortaya çıkmıştır. Çocukların psikolojik sağlamlıklarının geliştirilmesine yönelik  “ailelerin psikolojik sağlamlık konusunda bilinçlendirilmesi, rehberlik servislerinden destek alınması, çocuğun ruhen ve bedenen sağlıklı gelişimini esas alan devlet politikalarının geliştirilmesi’’ şeklinde sistem düzeyinde yapılabilecekler belirtilmiştir.

Keywords

Abstract

This study was conducted in order to examine the views of pre-school teachers on resilience. Focus group interview technique was utilized in the research. The research was carried out with eight pre-school teachers. General Information Form and Focus Group Interview Form were used as data collection tools. The obtained data were analyzed by content analysis method. As a result of the research, it was seen that pre-school teachers defined the concept of resilience as resilience in the face of difficulties, to cope with difficulties, to cope with emotions in the face of events and situations. It was also determined that the factors affecting the psychological resilience of pre-school teachers involved social media sharing, compatible group mates, fair administration and professional development. Behavioral characteristics of psychologically sound children was found to be as “who has good friendship relations, can adapt to new situations, can take over leadership, protect their rights and defend the rights of others”. It has been stated that the actions to be taken at the system level to improve the psychological resilience of children involves raising awareness of families about psychological resilience, receiving support from guidance services, developing state policies based on the mental and physical development of children.  

Keywords