Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlık Düzeylerini Etkileyen Yordayıcıların İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2022-31
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-10 10:45:51.0
Language : İngilizce
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 21-37
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada beden eğitimi öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlık düzeylerini etkileyen yordayıcıların incelenmesi amaçlanmıştır. Nicel araştırma desenlerinden ilişkisel tarama modelinde desenlenen bu araştırmanın çalışma grubunu; 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz döneminde üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları ile Spor Bilimleri ve Eğitim Fakültelerinin “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” programının son sınıflarında öğrenim gören 651 beden eğitimi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Kişisel Bilgi Formu” ve “Eğitim Programı Okuryazarlığı Ölçeği” ile toplanmıştır.  Araştırma sonucunda; beden eğitimi öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlık düzeylerinin yeterli olduğu, program okuryazarlıklarının daha çok okuma boyutunda yoğunlaştığı görülmüştür. Beden eğitimi öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlık düzeylerini; mezun oldukları lise ve öğrenim gördükleri fakülte/yüksekokul türü anlamlı bir şekilde yordarken, cinsiyet anlamlı olarak yordamamaktadır. Fen Lisesi mezunu olan öğretmen adayları ile Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlık düzeyleri daha yüksektir.

Keywords

Abstract

This study aims to analyse the predictors affecting curriculum literacy levels of physical education teacher candidates. The study group of this research, which was designed in the relational survey model being one of the quantitative research designs, constitutes 651 physical education teacher candidates studying in the senior year of "Physical Education and Sports Teaching" program of the Physical Education and Sports Schools and Faculties of Sports Sciences and Education in the universities for the fall semester of the 2021-2022 academic year. Data of the research were collected with the "Personal Information Form" and "The Curriculum Literacy Scale". It has been observed following the research that the curriculum literacy levels of physical education teacher candidates are sufficient, and their curriculum literacy is mostly concentrated in the reading dimension. While curriculum literacy levels of physical education teacher candidates are significantly predicted by the high school they graduated from and the type of faculty/college they studied, gender does not predict significantly. Curriculum literacy levels of teacher candidates who are graduates of Science High School and those teacher candidates studying in the Faculty of Education, Physical Education and Sports Teaching program are higher.

Keywords


 • Akyıldız, S. (2020). Eğitim programı okuryazarlığı kavramının kavramsal yönden ana- lizi: Bir ölçek geliştirme çalışması *A conceptual analysis of curriculum literacy concept: A study of scale development]. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(73), 315–332. https://doi.org/10.17755/esosder.554205

 • Arslan, S., & Özpınar, İ. (2008). Öğretmen nitelikleri: İlköğretim programlarının bek- lentileri ve eğitim fakültelerinin kazandırdıkları *Teachers qualifications: Comparison between primary school curriculum expectations and teachers acquisitions in education faculties]. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(1), 38–63. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/articlefile/39761

 • Aslan, S. (2018). Ortaokul öğretmenlerinin program okuryazarlık düzeyleri [The curriculum literacy level of secondary school teachers] [Unpublished master’s thesis]. University of Hacettepe. http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/ 11655/5853/seda%20tez%20internet%20ortami.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 • Atlı, K., Kara, Ö., & Mirzeoğlu, A. D. (2021). Beden eğitimi öğretmenlerinin program okuryazarlık düzeylerine yönelik algılarının bazı değişkenlere göre incelenmesi [Investigating physical education teachers perceptions about their curriculum literacy levels according to some variables+. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 26(2), 281–299. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gbesbd /issue/61222/837824

 • Bolat, Y. (2017). Eğitim programı okuryazarlığı kavramı ve eğitim programı okurya- zarlığı ölçeği *Concept of curriculum literacy and curriculum literacy scale+. Turkish Studies, 12(18), 121–138. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12103

 • Boncuk, A. (2021). Öğretmenlerin program okuryazarlık düzeylerinin, öğretim pro- gramına bağlılık düzeyleri üzerine etkisinin incelenmesi *Examination of the relationship between teachers’ program literacy and their commitment to the curriculum]. Anatolian Turk Education Journal, 3(1), 88-108. Retrieved from https://www.anadoluturkegitim.com/index.php/ated/article/view/33

 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı [Handbook of data analysis for social sciences]. Pegem Akademi Yayıncılık.

 • Çetinkaya, S., & Tabak, S. (2019). Öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlık yeterlilikleri [Curriculum literacy efficiency of preservice teachers]. Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty, 38(1), 296–309. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuefd/issue/46119/535482

 • Dejong, L. (1999). Learning through projects in early childhood teacher education. Journal of Early Childhood Teacher Education, 20(3), 317–326. https://doi.org/10.1080/0163638990200309

 • Demir, E., & Toraman, Ç. (2021). Öğretmenlerin eğitim programı okuryazarlığı düzeyleri *Teachers’ levels of curriculum literacy+. Trakya Eğitim Dergisi, 11(3), 1516–1528. https://doi.org/10.24315/tred.858813

 • Demirel, Ö. (2007). Eğitimde program geliştirme [Program development in education]. Pegem Yayıncılık.

 • Dilek, Ç. (2020). Öğretmen adaylarının program okuryazarlık düzeyleri ile pedagojik bilgi ve beceri düzeylerinin incelenmesi [Examining the curriculum literacy levels and pedagogical knowledge and skill levels of preservice teachers] *Master’s thesis, University of Atatürk+. Council of Higher Education Thesis Center Repository. https://acikbilim.yok.gov.tr/bitstream/handle/20.500.12812/ 56084/ yokAcikBilim_10261316.pdf?sequence=-1

 • Ekinci, A. (2010). Aday öğretmenlerin iş başında yetiştirilmesinde okul müdürlerinin rolü *Roles of headmasters on the job-training of the pre-service teachers]. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(5), 63–77. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/zgefd/issue/47950/606697

 • Erdamar, F. S. (2020). Sınıf öğretmenlerinin program okuryazarlık algıları ve ilkokul yöneti- cilerinin öğretmenlerin program okuryazarlık becerisine yönelik algılarının ilerlemeci felsefe bağlamında analizi [The analysis of primary school teachers’ curriculum literacy perceptions and primary school administrators’ perceptions of teachers’ curriculum literacy skills in the context of progressive philosophy] *Master’s thesis, University of Fırat+. Council of Higher Education Thesis Center Repository. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

 • Erdem, C., & Eğmir, E. (2018). Öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlığı düzeyleri *Prospective teachers’ levels of curriculum literacy+. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(2), 123–138. https://doi.org/10.32709/akusosbil.428727

 • Ertürk, S. (2013). Eğitimde program geliştirme [Program development in education]. EDGE Akademi Yayınları.

 • Esen Aygün, H. (2019). The prediction of the teaching readiness level of prospective teachers in terms of curriculum literacy. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 9(2), 203–220. https://doi.org/10.31704/ijocis.2019.009

 • Fer, S. (2015). Öğretim tasarımı [Instructional design]. Anı Yayıncılık.

 • Fidan, N. (1985). Okulda öğrenme ve öğretme [Learning and teaching at school]. Alkım Yayınları.

 • Gömleksiz, M. N., & Erdem, Ş. (2018). Eğitim fakültesi ve PFE programına kayıtlı öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlığına ilişkin görüşleri *Perceptions of prospective teachers enrolled at education faculty and pedagogical formation course towards curriculum literacy. The Journal of Academic Social Science Studies, 73, 509–529. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7964

 • Gülpek, U. (2020). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının program okuryazarlık ve beden eğitimi öğretim yeterliliği düzeylerinin incelenmesi [Investigation of the physical education and sports teachers and prospective teachers curriculum literacy and physical education efficacy levels+ *Master’s thesis, University of Bursa Uludağ+. University of Bursa Uludağ Thesis Center Repository. https://acikerisim.uludag.edu.tr/bitstream/11452/15188/1/10330726 %20UMUT %20G%C3%9CLPEK.pdf

 • Hacıoğlu, F., & Alkan, C. (1997). Öğretmenlik uygulamaları [Teaching practices]. Alkım Yayınevi.

 • Kahramanoğlu, R. (2019). Öğretmenlerin öğretim programı okuryazarlığına yönelik yeterlik düzeyleri üzerine bir inceleme *A study on teachers' levels of curriculum literacy]. The Journal of International Social Research, 12(65), 827–840. http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3495

 • Kana, F., Aşçı, E., Kana, H. Z., & Elkıran, Y. M. (2018). Türkçe öğretmeni adaylarının eğitim programı okuryazarlık düzeyleri *Pre-service Turkish teacher educational program literacy levels]. The Journal of Academic Social Science, 6(80), 233–245. http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14202

 • Keskin, A. (2020). Öğretmenlerin öğretim programı okuryazarlık düzeylerine yönelik al- gılarının belirlenmesi [Determining the perceptions of teachers’ instructional program literacy levels] [Doctoral dissertation, Hacettepe University]. University of Hacettepe Thesis Center Repository. http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/22245 /AHMET%20KESK%c4%b0N-YEN%c4%b0.pdf?sequence=3&isAllowed=y

 • Keskin, A., & Korkmaz, H. (2021). Öğretmenlerin öğretim programı okuryazarlığı algı ölçeğinin geliştirilmesi *Development of teachers’ curriculum literacy perception scale]. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 19(2), 857–884. https://doi.org/10.37217/tebd.917130

 • Milli Eğitim Temel Kanunu. (1973). 1739 Sayılı Kanun. Resmi Gazete, 14574, 24 Haziran, 1973. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf

 • Ministry of National Education Republic of Turkey. (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri [General competencies for teaching profession]. Directorate General for Teacher Training and Development. https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/ 2018_06/29111119_TeachersGeneral Competencies.pdf

 • OECD. (2016). Supporting teacher professionalism: Insights from TALIS 2013. Andy Hargreaves

 • Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2017). Curriculum: Foundations, principles, and issues (7th ed.). Pearson.

 • Özden, Y. (2003). Öğrenme ve öğretme [Learning and teaching]. Pegem Akademi Yayıncılık.

 • Saracaloğlu, A. S. (1990). Türk ve Japon öğretmen yetiştirme sistemlerinin karşılaştırılması [A Comparative study of Japanese and Turkish teacher training systems] [Doctoral dissertation, Anadolu University]. ProQuest: https://www.proquest.com/openview/ 9817c6f1fff1856eb019d32f8d48b2bb/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y

 • Sarıca, R. (2021). Öğretmenlerin eğitim programı okuryazarlıkları üzerine bir çalışma *A study on teachers’ curriculum literacy+. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 132–170. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/ 60452/776214

 • Şınego, S. G., & Çakmak, M. (2021). Öğretmenlerin eğitim programı okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi *Examination of education program literacy levels of teachers]. Kesit Akademi Dergisi, 7(27), 233–256. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kesitakademi/issue/63113/959325

 • Suna, H. E., Tanberkan, H., & Özer, M. (2020). Changes in literacy of students in Tur- key by years and school types: Performance of students in PISA applications. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 11(1), 76–97. https://doi.org/10.21031/epod.702191

 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.). Pearson.

 • TEDMEM. (2016). Öğretmenlerin profesyonelleşmesinin desteklenmesi [Supporting professionalism of teachers]. Retrieved from https://tedmem.org/memnotlari/degerlendirme/ogretmenlerin-profesyonellesmesinin-desteklenmesi

 • Tosuntaş, Ş. B. (2020). Öğretmenlik mesleği genel yeterliklerinin incelenmesi *Examina- tion of general competencies for teaching profession]. Academy Journal of Educational Sciences, 4(1), 53–61. https://doi.org/10.31805/acjes.746234

 • Tunçer, B. K., & Şahin, Ç. (2019). Öğretmen adaylarının eğitim programına ilişkin bilgi düzeylerinin incelenmesi [Examining the knowledge level of pre-service teachers’ about curriculum]. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 247–260. https://doi.org/10.17556/erziefd.511367

 • Ustabulut, M. Y. (2021). Yabancı dil olarak Türkçe öğreten eğitmenlerin eğitim pro- gramı okuryazarlık düzeyleri *Literacy levels in the education program of teachers teaching Turkish as a foreign language]. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31(3), 1235–1243. https://doi.org/10.18069/firatsbed.941957

 • Varış, F. (1996). Eğitimde program geliştirme: Teori ve teknikler [Program development in education: Theory and techniques]. Alkım Yayıncılık.

 • Yağcı, M. (2018). Lise öğrencilerinin bilgi-işlemsel düşünme beceri düzeylerinin incelenmesi [A study on computational thinking and high school students’ computational thinking skill levels]. International Online Journal of Educational Sciences, 10(2), 81–96. https://doi.org/10.15345/iojes.2018.02.006

 • YÖK. (2007). Öğretmen yetis tirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007) [Teacher training and education faculties (1982-2007)]. Retrieved from https://www.yok.gov.tr/Documents/ Yayinlar/Yayinlarimiz/ogretmen-yetistirme-ve-egitim-fakulteleri.pdf

 • YÖK. (2018). Yeni öğretmen yetiştirme lisans programları [New pre-service teacher training programs]. Retrieved from https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idaribirimler/ egitimogretim-dairesi/yeni-ogretmen-yetistirme-lisans-programlari

 • YÖK. (2020). YÖK'ten eğitim fakültelerinin müfredatlarına yönelik tarihi karar [Historical decision of the Higher Education Board for the curricula of education faculties]. Retrieved from https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/egitim-fak%C3%BCltelerineyetki-devri.aspx

                                                                                                    
 • Article Statistics