Sosyal Bilgilerde Kavram Öğretimi Konusunda Yapılmış Bilimsel Çalışmaların Analizi

Author:

Year-Number: 2022-31
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-10 21:39:59.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler Eğitimi
Number of pages: 69-76
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma sosyal bilgilerde kavram öğretimi konusunda yapılmış çalışmaları ve çalışmaların içeriklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Amaç doğrultusunda Türkiye’de yayınlanan akademik çalışmalar içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu (2010-2020) yılları arasında Türkiye’de ilgili konu kapsamında yapılmış makale ve lisansüstü tezler oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş ve evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında yapılan alanyazın taraması sırasında sosyal bilgiler eğitimini ilgilendiren çalışmalar işleme alınmış; bu alan dışındaki çalışmalar ve eğitim-öğretim ile doğrudan ilişkili olmayan çalışmalar kapsam dışına bırakılmıştır. Bu bilgilerden hareketle kavram öğretimi ile ilgili 19 makale, 2 yüksek lisans ve 2 doktora tezi belirlenmiştir. Araştırmalarda verilerin genellikle görüşme formu ve çeşitli testlerin kullanımı yoluyla toplandığı görülmüştür. Daha sonra yayınlar kodlama işlemine tabii tutulmuş ve bu işlem yapıldıktan sonra elde edilen veriler SPSS23.0 programına aktarılmıştır. Araştırma sonunda elde edilen bilgiler doğrultusunda etkili kavram öğretimi için çeşitli eğitim aktivitelerine, etkinliklerine daha fazla yer verilmesi, öğrencilerin etkinliklere katılımının daha fazla sağlanması, öğretmenlerin kavram bulmacaları, kavram haritaları ve kavram karikatürü daha fazla kullanmasına dönük çeşitli önerilere yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

This study was carried out to determine the content of studies and studies on concept teaching in social studies. For the purpose, academic studies published in Turkey were analyzed by content analysis method. The study group of the research consisted of articles and postgraduate theses made within the scope of the relevant subject in Turkey between the years (2010-2020). In the study, no sample selection was made and it was aimed to reach the entire universe. During the literature review conducted within the scope of the study, studies related to social studies education were processed; Studies outside this field and studies that are not directly related to education and training are excluded from the scope. Based on this information, 19 articles, 2 master's and 2 doctoral theses on concept teaching were determined. In the studies, it was observed that the data were generally collected through the use of interview forms and various tests. Then, the publications were subjected to the coding process and the data obtained after this process was transferred to the SPSS23.0 program. In line with the information obtained at the end of the research, various suggestions were made for effective concept teaching, giving more space to various educational activities and activities, ensuring more participation of students in activities, and teachers' use of concept puzzles, concept maps and concept cartoon more. 

Keywords