Özel Eğitim Okullarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Sosyodemografik Özelliklerinin Beck Depresyon Envanteri ile İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-32
Number of pages: 107-130
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma; Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi özel eğitim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin depresyon düzeylerini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemi Kayseri, İzmir ve Malatya illerinde özel eğitim okullarında görev yapmakta olan 150 yönetici ve öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma verileri katılımcıların sosyodemografik özelliklerini içeren Kişisel Bilgi Formu ve Dr. Aaron T. Beck tarafından geliştirilen depresyonun şiddetini ölçmekte kullanılan çoktan seçmeli 21 soruluk Beck Depresyon Ölçeği (BDI) aracılığıyla toplanmıştır. Yapılan analizlerin sonucuna göre, özel eğitim öğretmenlerinin depresyon düzeylerinin medeni durum, yaş, cinsiyet, çalışma süresi, görev ünvanı, öğrenim durumu, okul türü, mesleğini isteyerek yapma, çalıştığı ortamdan memnun olma ve iş arkadaşlarından destek görme değişkenlerine göre farklılık gösterdiği gözlemlenmiştir. Araştırma sonuçları literatürdeki çalışmalar ile tartışılmış gelecekte yapılacak çalışmalar için önerilerde bulunulmuş ve çalışmanın sınırlılıkları dile getirilmiştir. 

Keywords

Abstract

This study aims to examine the depression levels of administrators and teachers working in official special education schools affiliated to the Ministry of National Education in Turkey. The sample of the research consists of 150 administrators and teachers working in special education schools in the provinces of Kayseri, İzmir and Malatya.  Personal Information Form containing the sociodemographic characteristics of the participants and it was collected through the 21 multiple-choice Beck Depression Inventory (BDI) developed by Dr. Aaron T. Beck, which is used to measure the severity of depression. According to the results of the analysis, it was observed that the depression levels of special education teachers differ according to the variables of marital status, age, gender, working time, job title, education level, school type, willingness to do the job, being satisfied with the working environment and getting support from their colleagues. 

Keywords