Türkiye’de Uluslararası Düzeyde Tanınan Keman Solistlerinin Keman Ekollerine Bakış Açıları Üzerine Bir Değerlendirme

Author:

Year-Number: 2022-32
Number of pages: 212-235
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, keman eğitiminin en ileri seviyesi olan solist yorumcuların; Türkiye’de uluslararası düzeyde tanınan Türk keman solistlerinin, uluslararası düzeyde kabul görmüş keman ekollerine bakış açılarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada uluslararası tanınırlık belirli kriterlere bağlanmış ve çalışma evreni bu kriterlere uyan sanatçılar arasından gönüllülük esasıyla belirlenmiştir. Araştırmaya katılmayı kabul eden uluslararası düzeyde tanınan keman solistleriyle yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerde kendilerine keman ekolleri ile ilgili açık ve anlaşılır dört açık uçlu soru sorulmuştur. Görüşmeler kayıt altına alınmıştır. Böylece solistlerin keman ekollerine ilişkin bakış açıları ve konu ile ilgili diğer görüşleri tespit edilmiştir. Verilen cevaplara göre konuya ilişkin bulgular ortaya konmuş, konuyla ilgili sonuç ve öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, soloist performers, who are at the most advanced level of violin education; Turkish violin soloists who are well-known at the international level, to identify points of view to violin schools that are accepted at the international level made with the purpose of determining. In the research, international recognition was tied to certain criteria, and the research population of work is determined on a voluntary basis from among the artists who met these criteria. Turkish violin soloists who are well-known at the international level- who agreed to participate in the research were held face-to-face interviews. In these interviews, they were asked clear and understandable four open-ended questions about violin schools. The interviews were recorded. Thus, their points of view on violin schools and other views on the subject have been determined. According to the given answers, findings related to the topic were explained, and conclusions and suggestions were presented. 

Keywords