Spor Bilimleri Öğrencilerinin Üst Biliş ve Ruminatif Düşünce Stillerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-32
Number of pages: 175-191
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı Spor Bilimlerinde öğrenim gören öğrencilerin, üstbiliş ve ruminatif düşünme stilinin; cinsiyet, yaş, spor türü, öğrenim görülen bölüm ve spor yapma yılı değişkenlerine göre anlamlı bir ilişkisinin olup olmadığını incelemektir. Araştırmaya 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında, Mersin Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören 128 kadın, 155 erkek olmak üzere toplam 283 öğrenci katılmıştır. Araştırma kapsamında demografik bilgi formu, Cartwright-Hatton ve Wells (1997) tarafından geliştirilmiş, Türkçe Uyarlaması; Tosun ve Irak (2008) tarafından yapılan ‘’ Üst Biliş Ölçeği-30’’ ve Brinker ve Dozois (2009) tarafından geliştirilip Türkçe’ye uyarlamasını Karatepe (2010) tarafından yapılan ‘’Ruminatif Düşünce Ölçeği’’ kullanılmıştır. Veri analizinde; ölçeklere ait betimleyici istatistikler, ikili karşılaştırmalarda T-Testi, çoklu karşılaştırmalarda One-Way Anova testi, farklılığın kaynağının belirlenmesinde ise Tukey testi kullanılmıştır. Katılımcıların; Ruminatif Düşünme Boyutu ve Üstbiliş’in alt boyutlarından kontrol edilemezlik ile tehlike boyutunda, erkek öğrenciler lehine anlamlı farklılıklar tespit edilirken, katılımcıların; Üstbiliş ve Ruminatif düşünme stillerinde yaş, spor türü, spor yapma yılı ve öğrenim görülen bölüm değişkenlerinde anlamlı farklılıklara sahip olmadıkları tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to determine the metacognition and ruminative thinking style of students studying in Sport Sciences; The aim of this study is to examine whether there is a significant relationship according to the variables of gender, age, type of sport, department of education and years of doing sports. A total of 283 students, 128 female and 155 male, studying at Mersin University, Faculty of Sport Sciences, participated in the study in the 2021-2022 academic year. Within the scope of the research, the demographic information form was developed by Cartwright-Hatton and Wells (1997), Turkish Adaptation; The "Metacognition Scale-30" by Tosun and Irak (2008) and the "Ruminative Thinking Scale" developed by Brinker and Dozois (2009) and adapted into Turkish by Karatepe (2010) were used. In data analysis; descriptive statistics of the scales, T-Test for pairwise comparisons, One-Way Anova test for multiple comparisons, and Tukey test for determining the source of the difference. Participants; While there were significant differences in favor of male students in the sub-dimensions of Ruminative Thinking and Metacognition, in the dimension of uncontrollability and danger, the participants; It has been determined that there is no significant difference in the variables of age, type of sport, year of doing sport, and department of education in metacognition and ruminative thinking styles.

Keywords