Sınıf Öğretmenlerine Göre Okul Müdürünün Yönetim Tarzları

Author:

Year-Number: 2022-32
Number of pages: 73-106
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sorun çözme olarak tanımlanan yönetim, mevcut imkanların ve tüm kaynakların örgütleri amaçlarına ulaştırmak için en uygun biçimde kullanılmasıdır. Topluma eğitim hizmeti vermek için kurulmuş eğitim örgütlerini de amaçları doğrultusunda yönetmek okul yöneticilerinin görevidir. Okul yöneticilerinin okulu yönetirken sergiledikleri yönetim tarzı eğitim örgütlerinin etkili olmasına, öğretmenlerin örgütsel bağlılığına ve motivasyonuna etki eden önemli bir unsurdur. Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre okul müdürlerinin sergilediği yönetim tarzlarının belirlenmesi ve sınıf öğretmenlerinin okul müdürü yönetim tarzı algılarının demografik değişkenlere göre nasıl farklılıklar gösterdiğinin saptanmasıdır. Nicel araştırma desenlerinden genel tarama modeli kullanılmıştır.  Araştırmanın çalışma evreni, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Aydın ili Efeler ilçesinde görev yapan 674 sınıf öğretmenidir. Oranlı tabakalı örnekleme yöntemiyle 300 sınıf öğretmeni örnekleme alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin işbirlikli müdür yönetim tarzı algı düzeyinin yüksek, otoriter ve ilgisiz müdür yönetim tarzı algı düzeyinin düşük, karşı koyucu müdür yönetim tarzı algı düzeyinin ise çok düşük düzeyde olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

Management, which is defined as problem solving, is the most appropriate use of existing opportunities and all resources to achieve organizational goals. It is the duty of school administrators to manage educational organizations established to provide education services to the society in line with their aims. The management style that school administrators exhibit while managing the school is an important factor that affects the effectiveness of educational organizations and the organizational commitment and motivation of teachers. The aim of this study is to determine the management styles exhibited by school principals according to the views of classroom teachers and to determine how classroom teachers' perceptions of school principal management style differ according to demographic variables. General screening model, one of the quantitative research designs, was used. The study population of the research is 674 classroom teachers working in Efeler district of Aydın province in the 2021-2022 academic year. With the proportional stratified sampling method, 300 classroom teachers were sampled. According to the findings, it was seen that the teachers' cooperative principal management style perception level was high, the authoritarian and disinterested principal management style perception level was low, and the oppositional principal management style perception level was very low.

Keywords