Sosyal Bilgiler Dersini Almış Ortaokul Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Yeterliliğine İlişkin Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2022-32
Number of pages: 332-361
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler dersini almış ortaokul öğrencilerinin finansal okuryazarlık yeterliliğini tespit etmek ve öğrencilerin bu beceri ile ilgili görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Anket formu 239 ortaokul 8. sınıf öğrencine, görüşme formu da 19 öğrenciye uygulanmıştır. Finansal okuryazarlık anketinin analizinde SPSS 21.0 programı uygulanmıştır. Görüşme formundan elden edilen verilerin analizinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda ulaşılan bulgular incelendiğinde öğrencilerin istek ve ihtiyaç kavramlarını birbirinden ayırabildikleri, alışveriş öncesi ihtiyaç listesi hazırlamanın önemli olduğunu, alışveriş yapılırken ürünün son kullanma tarihini kontrol etmenin önemli olduğunu, satın alınan ürünlerde belirli standartların bulunmasının önemli olduğunu, fiyat karşılaştırması yaparak alışveriş yapmanın önemli olduğunu, alışverişten sonra fiş/fatura almanın önemli olduğunu, satın alınan ürünlerde varsa eğer garanti belgesinin alınması gerektiğini, tüketici hakları konusunda bilinçli olmanın önemli olduğunu, paranın biriktirmekten çok harcanması gereken bir meta olduğunu, alışverişlerde paranın yetmediği durumlarda borçlanmanın mantıklı olduğunu,  doğal kaynakları dikkatli kullanmanın önemli olduğunu düşündükleri tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the financial literacy competency of secondary school students who have taken the social studies course and to reveal the students' views on this skill. Mixed method was used in the research. The questionnaire form was applied to 239 8th grade students and the interview form was applied to 19 students. SPSS 21.0 program was applied in the analysis of the financial literacy questionnaire. Descriptive analysis technique was used in the analysis of the data obtained from the interview form.When the findings obtained as a result of the research are examined, It has been determined that they think the concepts of want and need is different from each other, it is important to prepare a needs list before shopping, it is important to have certain standards in the purchased products, it is important to shop by comparing prices, it is important to get a receipt/invoice after shopping, if any, the warranty certificate should be obtained in the purchased products, it is important to be conscious about consumer rights, that money is a commodity to be spent rather than saved, it is reasonable to borrow money in cases where money is not enough for shopping, it is important to use natural resources carefully. 

Keywords