Matematiksel Muhakeme Üzerine 2007-2021 Yılları Arasında Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-32
Number of pages: 236-266
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, matematiksel muhakeme üzerine 2007-2021 yılları arasında Türkiye’de yapılmış lisansüstü tezlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi veri tabanı ile 91 lisansüstü teze ulaşılmıştır. Araştırmada doküman incelemesi kullanılmış, elde edilen tezler betimsel olarak analiz edilmiştir. Tezler tür, yıl, amaç, yöntem ve desen, örneklem türü, veri toplama araçları, odaklanılan muhakeme türü, çalışılan bağlam ve öğrenme alanlarına göre incelenmiştir. Sonuçta tezlerin en çok, öğretim yaklaşımlarının matematiksel muhakemeye olan etkisinin incelenmesi amaçlarıyla yapıldığı görülmüştür. Yöntem olarak en çok nitel, desen olarak da durum çalışması kullanıldığı tespit edilmiştir. Tezlerde en çok ortaokul, en az ilkokul öğrencileri ile çalışıldığı görülmüştür. Görüşme en çok kullanılan veri toplama aracı olmuştur. Tezlerde en çok matematiksel muhakemeye, matematiksel muhakemeden sonra ise orantısal muhakemeye odaklanılmıştır. Tezlerde problem çözme ve ispat bağlamlarından en çok çalışılanın problem çözme olduğu görülmüştür. Öğrenme alanlarına göre tezler ele alındığında ise en az ölçme öğrenme alanı üzerine tez yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In this research, it is aimed to examine the graduate theses on mathematical reasoning made in Turkey between 2007-2021. 91 graduate theses were reached with the database of the Council of Higher Education Thesis Center. Document analysis was used in the research, and the obtained theses were analyzed descriptively. Theses were examined according to type, year, aim, method and design, sample type, data collection tools, reasoning type focused, context studied and learning areas. As a result, it was observed that these theses were mostly made with the aim of examining the effects of teaching approaches on mathematical reasoning. It was determined that the qualitative method was principally used as the method, and the case study was mostly used as the design. It was noticed that theses most conducted with elementary school students and the least primary school students. The most used data collection tool was interview. In theses, the focus was predominantly on mathematical reasoning, followed by proportional reasoning. It was seen that problem solving was the most studied context when compared to proof context in theses. When theses were considered as regards the learning areas, it was concluded that the least the thesis was made on the measurement learning area. 

Keywords