Lisanslı Olarak Okul Sporlarına Katılan Ortaöğretim Öğrencilerinin Sportmenlik Yönelimi ve Sporda Saldırganlık-Öfke Düzeyleri

Author:

Year-Number: 2022-32
Number of pages: 296-319
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma “Lisanslı Olarak Okul Sporlarına Katılan Ortaöğretim Öğrencilerinin Sportmenlik Yönelimi Ve Sporda Saldırganlık-Öfke Düzeyleri”ni belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu İstanbul ilinde merkezi sınav sistemi ile öğrenci alan, yüzdelik dilimi 0,01-1 olan, ilk 10 sıradaki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören ve okul takımlarında lisanslı olarak spor yapan 360 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında Çok Boyutlu Sportmenlik Yönelimi Ölçeği   (ÇBSYÖ) ve “Sporda Saldırganlık ve Öfke Ölçeği” kullanılmıştır. Tüm analizler için veriler normal dağıldığından iki ilişkisiz örneklemin karşılaştırılması için bağımsız gruplar t-testi uygulanmıştır. İkiden fazla ilişkisiz örneklemin karşılaştırılması tek yönlü varyans analizi ANOVA ile yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda ortaöğretim öğrencilerinin sportmenlik ölçeğinden aldıkları puanlar değerlendirildiğinde tüm alt boyutlarda yüksek düzeyde çıkmıştır. Saldırganlık ve öfke ölçeğinden aldıkları puanlar değerlendirildiğinde ise orta düzeyde çıkmıştır. Sportmenlik ile saldırganlık ölçeklerinin alt boyutları arasında ve sportmenlik ölçeği alt boyutları ile saldırganlık ölçeğinin saldırganlık alt boyutu arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

This research was carried out with the aim of“ Sportmenship orientation and aggression and anger level of secondary education students who have sport licence”. The sample group of the research consists of 360 students who do sports under license in school teams who take students with the central examination system in Istanbul, whose percentile is 0.01 to 1, the top 10 secondary education institutions. Multi-dimensional Sportsmanship Orientation Scale (MSOS) adapted to Turkish language by Sezen Balçıkanlı (2010) was used to collect research data. The Aggression and Anger Scale in Sports which was adapted into Turkish by Gürbüz et al., (2019), was used to measure the level of aggression. As a result of the research, when the scores of secondary school students from the sportsmanship scale were evaluated, it was found to be high in all sub-dimensions. When the scores they got from the aggression and anger scale were evaluated, they were at a moderate level. It has been revealed that there is a negative significant relationship between the sub-dimensions of sportsmanship and aggression scales, and between the sub-dimensions of the sportsmanship scale and the aggression sub-dimension of the aggression scale. There was no statistically significant difference in aggression and sportsmanship levels according to the branch variable. 

Keywords