Bağlanma Stilleri Bağlamında Kaygı Bozuklukları Üzerine Bir Değerlendirme

Author:

Year-Number: 2022-32
Number of pages: 49-72
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Erken çocukluk döneminde başlayan ve bireyin tüm hayatını etkileyen bağlanma, birey için kritik bir öneme sahiptir. İlk olarak Bowlby ile erken çocukluk dönemindeki bireyler ile başlayan bağlanma araştırmaları daha sonraları pek çok araştırmacı tarafından farklı hedef kitlelerinde çalışılmıştır. Ainsworth ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalar ile bağlanma stilleri kavramı ortaya çıkmış ve bireyin hayatı anlamlandırmasının arka planı netlik kazanmıştır. Erken çocukluk döneminde bireyin bakım vereni ile kurduğu ilişki sonrasında gelişen bağlanma stillerinde güvensiz bağlanma stiline sahip bireylerin ileriki yıllarda birçok psikolojik bozukluğa daha yatkın olduğu söylenebilir. Bağlanma teorisi üzerine yapılan çalışmalarda bireyin kaygı, sosyal kaygı ve sosyal görünüş kaygısı gibi kaygı bozukluklarının kökenini anlamada bağlanmanın önemli bir rol oynadığı ortaya konulmuştur. Bu yazıda bağlanma stilleri bağlamında kaygı bozuklukları üzerine bir değerlendirme yapılacaktır. Önce bağlanma kavramı ve kuramı üzerinde durulmuş ardından kaygı bozuklukları genelden özele doğru kaygı, sosyal kaygı ve sosyal görünüş kaygısı kavramları açıklanarak yapılan yurt içi ve yurt dışı çalışmalara değinilmiştir.

Keywords

Abstract

Attachment, which begins in early childhood and affects the individual's entire life, is of critical importance for the individual. First, attachment studies, which started with Bowlby on individuals in early childhood, were later studied by many researchers in different target groups. With the studies of Ainsworth et al., Attachment styles theory emerged and the background of the individual's meaning to life became clear. It can be said that individuals who have insecure attachment styles in the attachment styles that develop after the relationship established with the individual's caregiver in early childhood are more prone to many psychological disorders in the future. In studies on attachment theory, it has been revealed that attachment plays an important role in understanding the origin of anxiety disorders such as anxiety, social anxiety and social appearance anxiety. In this article, an evaluation will be made on anxiety disorders in the context of attachment styles. First, the concept and theory of attachment was emphasized, and then the concepts of anxiety disorders from general to specific, social anxiety and social appearance anxiety were explained and domestic and international studies were mentioned. 

Keywords