Koşulsuz Kendini Kabul Bağlamında Sosyal Medya Kullanım Bozukluğunun Gözden Geçirilmesi

Author:

Year-Number: 2022-33
Number of pages: 98-117
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, sosyal medya kullanım bozukluğu olgusunu koşulsuz kendini kabul perspektifinden gözden geçirmektir. Sosyal medya kullanım bozukluğu ve koşulsuz kendini kabul kavramlarına odaklanan bir literatür taraması yapılmıştır. Öncelikle sosyal medya kullanım bozukluğu birçok açıdan incelenmiştir. Derlenen bilgiler çerçevesinde sosyal medya kullanım bozukluğunun, bireylerin günlük yaşam aktivitelerine müdahale eden aşırı sosyal medya kullanımı olarak tanımlandığı görülmektedir. Koşulsuz kendini kabul olgusu ise hümanist psikoloji teorisinden yola çıkarak rasyonel duygusal davranışçı teori perspektifine kadar geniş bir çerçevede incelenmiştir. Ardından sosyal medya kullanım bozukluğu koşulsuz kendini kabul açısından değerlendirilmeye çalışılmıştır. Sosyal medya kullanım bozukluğu için risk faktörlerinin önemli bir kısmı, bireylerin ruh sağlığını nasıl etkiledikleri ile ilgilidir. Bireylerin kendilerini tanıma, değerli bulma, sevme ve koşulsuz olarak kabul etme açısından gereksinimlerinin olması sosyal medya kullanım bozukluğunun temelini oluşturmaktadır. Derlenen teorik bilgiler açısından bu çalışmanın ileride yapılacak çalışmalar için özgün fikirler sunduğunu düşünmekteyiz.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to review the phenomenon of social media use disorder from the perspective of unconditional self-acceptance. A literature review focusing on the concepts of social media use disorder and unconditional self-acceptance was conducted. First of all, social media use disorder has been examined in many ways. Within the framework of the compiled information, it is seen that social media use disorder is defined as excessive use of social media that interferes with the daily living activities of individuals. The phenomenon of unconditional self-acceptance, on the other hand, has been studied in a wide framework from the humanist psychology theory to the perspective of rational emotional behaviorist theory. Then, social media use disorder was tried to be evaluated in terms of unconditional self-acceptance. According to the results, a significant part of the risk factors for social media use disorder is related to how they affect the mental health of individuals. The fact that individuals have needs in terms of getting to know themselves, finding themselves valuable, loving and accepting them unconditionally forms the basis of social media use disorder. In terms of the theoretical information compiled, we see that this study offers original ideas for future studies.

Keywords