Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerileri ile Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-35
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-19 21:38:49.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 167-192
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma öğretmen adaylarının 21. Yüzyıl becerileri ile yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin ne düzeyde olduğunu ve bu iki değişken arasındaki ilişkiyi incelemektedir. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı çalışma 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesine ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına devam eden 296 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak “Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi Ölçeği” ve Kariyer Bilinci, Sosyal Sorumluluk ve Liderlik, Girişimcilik ve İnovasyon, Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme, Bilgi ve Teknoloji Okuryazarlığı Becerileri alt boyutlarından oluşan “Çok Boyutlu 21. Yüzyıl Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl beceri düzeyleri ile yaşam boyu öğrenme eğilimi düzeylerinin ölçeklerden aldıkları puanlara göre ortalamanın üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının 21. Yüzyıl becerileri ile yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği, bölüm değişkenine göre yalnızca 21. Yüzyıl becerilerinden kariyer bilinci, girişimcilik ve inovasyon becerileri, sosyal sorumluluk ve liderlik becerileri alt boyutlarında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

In this study, the level of 21st century skills and lifelong learning tendencies of teacher candidates and the relationship between these two variables were investigated among 296 teacher candidate. For this purpose, the correlational survey model is used. Lifelong learning tendency scale and multidimensional 21st century skills scale were conducted. Research data is collected in an online environment. The data were evaluated with appropriate statistical analysis. According to the department variable, only the career awareness, entrepreneurship and innovation skills, social responsibility and leadership skills’ sub-dimensions, which are among the 21st-century skills, have been significant differences. There is no meaningful difference in lifelong learning tendency in other sub-dimensions. In addition, it is concluded that there is a fundamental positive relationship between the 21st-century skills of teacher candidates and their lifelong learning tendencies. Lifelong learning tendencies favorably affect 21st-century skills which significantly impact lifelong learning tendencies. Consequently, they are reciprocal predictors of learning disposition. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics