Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında ve Ders Kitaplarında Okuryazarlık Becerilerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-33
Number of pages: 213-247
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve sosyal bilgiler ders kitaplarının farklı okuryazarlıklar açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Nitel araştırma yaklaşımının benimsendiği araştırmanın verileri doküman incelemesi yoluyla elde edilmiş, betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretim programının özel amaçları içerisinde 12 maddenin okuryazarlık becerileriyle ilişkili olduğu, temel beceriler kapsamında okuryazarlıklara ilişkin açıklama bulunmadığı tespit edilmiştir. Öğrenme alanları incelendiğinde ise İnsanlar, Yerler ve Çevreler, Etkin Vatandaşlık, Üretim, Dağıtım ve Tüketim öğrenme alanlarının açıklamalarında doğrudan ve dolaylı olarak finansal okuryazarlık, dijital okuryazarlık ve medya okuryazarlığı becerilerine değinildiği; Birey ve Toplum, Kültür ve Miras, Küresel Bağlantılar öğrenme alanlarının açıklamalarında herhangi bir okuryazarlığa değinilmediği tespit edilmiştir. 5, 6 ve 7. kazanımları çoğunlukla hukuk okuryazarlığı ve politik okuryazarlık becerileri ile ilişkilendirilmiştir. 4. sınıf kazanımları ise çoğunlukla finansal okuryazarlık becerisiyle ilişkilendirilmiştir. Kazanımlarla ilişkilendirilemeyen bazı okuryazarlıkların ders kitaplarındaki metinlerle ya da görsellerle aktarıldığı belirlenmiştir.  Araştırma sonuçlarından hareketle programda bulunmayan okuryazarlık becerilerinin de ders kitaplarında tespit edilmesine yönelik araştırmalar yapılması önerilebilir.

Keywords

Abstract

This research aims to examine the Social Studies Curriculum and textbooks in terms of different literacy. The data for the study, which used a qualitative research approach, was gathered through document analysis and evaluated using descriptive analysis. When the research findings are analyzed in aggregate, it is concluded that twelve components are related to literacy skills within the special objectives, and there is no explanation for literacy within the scope of basic abilities. When learning areas are examined, it is discovered that financial literacy, digital literacy, and media literacy skills are mentioned both directly and indirectly in the explanations of the People, Places, and Environments, Active Citizenship, Production, Distribution, and Consumption learning areas; however, literacy is not mentioned in the explanations of the Individual and Society, Culture and Heritage, and Global Connections learning areas. Achievement in the fifth, sixth, and seventh grades was largely connected with legal literacy and political literacy skills. Fourth-grade achievement was largely connected with financial literacy skills. Based on the findings of the study research be performed to determine the literacy that is not included in the program in the textbooks. 

Keywords