Anasınıflarında Veli Katılımının Öğretmen Görüşleri ile İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-33
Number of pages: 309-322
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı, anasınıflarında velilerin eğitim sürecine katılmalarının öneminin okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerine göre incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Kocaeli ili Başiskele ilçesinde görev yapan 20 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama amacı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen “ yarı yapılandırılmış görüşme formu “ kullanılmıştır. Görüşme formunda yer alan soruların, görüşme formuna uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla uzman görüşüne başvurulmuştur. Araştırmada elde edilen veriler betimsel ve içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma verileri incelendiğinde elde edilen bulgular doğrultusunda, anasınıflarında veli katılımının çocuğun gelişimine katkı sağladığı bulgusuna ulaşılmıştır. Velilerin büyük bir kısmı okuldaki etkinliklere katılmama nedeni olarak çalışma saatlerinin uygun olmadığını etken olarak belirtmiştir. Yapılan veli katılımı etkinliklerinin büyük çoğunluğunun sınıf içi etkinliği olduğu ve özgüveni artırıyor şeklinde olduğu görülmüştür. Veli katılımı etkinliklerinin okul yöneticileri tarafından desteklendiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The main goal of the study is to examine the importance of parent participation in the education process in kindergartens in line with the views of preschool teachers.  The case study method, one of the qualitative research methods, was used in the study. The study group consists of 20 preschool teachers working in the Basiskele district in Kocaeli. The "semi-structured interview form" developed by the researchers was used as the data collection tool. Opinions from experts were consulted to determine whether the questions in the interview form were suitable for the interview. The data obtained were analyzed by descriptive and content analysis methods. As the data were examined, it was found that parent participation in kindergartens contributed to the development of the children, in line with the findings obtained. Most of the parents stated that unsuitable working hours were the reason for not participating in the activities at the school. It was seen that most of the parent participation activities are in-class activities and they increase self-confidence. It was concluded that parent participation activities were supported by school headmasters. 

Keywords