Okul Müdürlerinin Yönetici Rollerine İlişkin Öğretmen Algıları

Author:

Year-Number: 2022-33
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-19 11:07:06.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 356-375
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı okul müdürlerinin yönetici rollerine ilişkin öğretmen algılarını belirlemektir. Bu amaçla genel tarama modelinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Malatya’daki okullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklemini ise veri toplama aracını gönüllü olarak ve eksiksiz biçimde tamamlayan, veri toplama aracını yönergeye uygun biçimde yanıtlayan 287 kişi oluşturmuştur. Araştırmanın veri toplama aracı, okul yönetici rolleri ölçeği olarak belirlenmiştir. Birinci bölümde katılımcıların cinsiyet, branş, öğretmenlikteki kıdem, okuldaki öğretmen sayısı, öğrenim durumu, kaç yıldır bu okulda görev yaptığı, mevcut okul müdürü ile ne kadar süredir çalıştığı ve mezun olunan fakülteyi belirlemeyi amaçlayan sekiz soru yer almaktadır. İkinci bölümde ise katılımcıların okul müdürlerinin rollerini belirlemeyi amaçlayan 22 soru yer almaktadır. Araştırma kapsamına alınan öğretmenlerinin yönetici rollerine ilişkin görüşlerinin cinsiyetleri, branşları, kıdemleri, okullarındaki öğretmen sayıları, öğrenim durumları, kaç yıldır bu okulda görev yaptıkları, mevcut okul müdürleriyle ne kadar süredir çalıştıkları ve mezun oldukları fakülte arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını test etmek amacıyla veriler “ortalama”, “standart sapma”, “t-testi” ve “tek yönlü varyans analizi” ile çözümlenmiştir. Bu anlamda araştırma kapsamında belirlenen tespitler ışığında okul yöneticilerine kendilerini geliştirmeleri için kurslar düzenlenmeli, yüksek lisans programlarına yönlendirilmeli, kendilerinden beklenen rollerle ilgili zaman tanınmalı, problemlerin tam ve etkili bir biçimde çözülebilmesi için yöneticilere gereken fırsatlar tanınmalıdır.

Keywords

Abstract

The main purpose of this research is to determine the teacher perceptions of school principals regarding their executive roles. For this purpose, a research was carried out in the general screening model. The universe of the research consists of teachers working in schools in Malatya. The sample consisted of 287 people who completed the data collection tool voluntarily and completely and responded to the data collection tool in accordance with the directive. The data collection tool of the research was determined as the school administrator roles scale. The first section of the participants gender, majors, teaching seniority, the number of teachers in school, marital status, how many years of his tenure at this school, the current school principal worked for a time with the faculty includes eight questions that aims to identify and graduated. In the second part, there are 22 questions aimed at determining the roles of the school principals of the participants. The scope of the research regarding the role of the teacher from the views of gender, branch, seniority, and the number of teachers in schools, education status, how many years they have served in this school, the current school principal how long they work, in order to test whether or not there was a significant relationship between faculty and graduate data“average”, “standard deviation”, “t-test” and “are analyzed with one way analysis of variance. In this sense, in the light of the findings determined within the scope of the research, courses should be organized for school administrators to improve themselves, they should be directed to graduate programs, they should be given time for the roles expected of them, and the necessary opportunities should be given to administrators to solve problems fully and effectively. 

Keywords