Teknoloji Destekli Kuadratik Yüzeyler Öğretiminin Matematik Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-33
Number of pages: 40-53
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanın en önemli özelliği düşünme yeteneğinin olmasıdır. Okullarımızda gördüğümüz eğitimin en önemli amaçlarından biri bireyin düşünme yeteneğinin geliştirebilmesini sağlayabilmektir. Matematik eğitiminde, farklı düşünme becerilerinin gelişimine önem verilmektedir. Eleştirel düşünme, matematik derslerinde problem çözümlerinde kullanılan düşünme becerilerinden birisidir. Eleştirel düşünmenin gerçekleşebilmesi için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Çalışmamızda son yıllarda teknolojinin hızla gelişip eğitim hayatımızın bir parçası durumuna gelmesiyle, teknoloji destekli öğretimin matematik öğretmenliği öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerine etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır.  Çalışmamızda nicel ve nitel araştırma yöntemlerini birlikte kullandığımız karma yöntem seçilmiştir. Matematik öğretmenliği öğrencilerinin seçiminde amaçsal örneklem yöntemi tercih edilmiştir. Çalışmamıza başlamadan önce başarı testine göre 6 öğrenci seçilmiştir. Geogebra yazılımı uygulanarak teknoloji destekli matematik öğretimi gerçekleştirilmiştir. Öntest-sontest olarak Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği (Semerci 2016) uygulanmıştır.  Elde edilen verilere göre öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerinde artış gözlemlenmiştir. Ayrıca uygulama sonrasında Kuadratik yüzeyler konusu ile ilgili olarak Gerçek Yaşam Problemler Etkinliği uygulanarak öğrencilerin eleştirel düşünme bileşenleri kriterlerine göre değerlendirme yapılmıştır.

Keywords

Abstract

The most important characteristic of a human being is the ability to think. One of the most important aims of the education we receive in our schools is to enable the development of mental thinking skills. In the education of mathematics, importance is given to the use of different thinking elements. Critical thinking overcomes the thinking skills used in solving problems in mathematics lessons. It is used for diversification to realize critical thinking. In our study, it is aimed to examine technology-assisted teaching as a result of critical thinking skills of mathematics teaching curricula, with rapid development being achieved as a part of education in recent years. In our study, quantitative and qualitative research methods are classified as mixed method using together. The sampling method was preferred for the learning of mathematics teaching students. Before working on our study, 6 students were selected according to the achievement test. Technology supported mathematics teaching was carried out by applying Geogebra software. Critical Thinking Disposition Scale (Semerci 2016) was applied as pretest-posttest. According to what has been obtained, a number of their critical thinking styles have been observed. In addition, after the application, Real Life Problems Activity was applied on the subject of Quadratic surfaces and an evaluation was made according to the criteria by which the students evaluated critical thinking.

Keywords