English Teachers’ Views on Web 2.0 Tools

Author :  

Year-Number: 2023-34
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-15 20:39:58.0
Language : İngilizce
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 99-118
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, İngilizce öğretmenlerinin Web 2.0 uygulamaları hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla nitel verilerden yararlanılmıştır. Verilerin toplanması amacıyla Web 2.0 uygulamaları ile hızlı içerik geliştiren ve bu içerikleri derslerinde kullanan İngilizce öğretmenlerinin görüşlerine başvurulmuştur. Öğretmenlerin görüşlerini almada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Nitel verilere görüşme notları ve ses kaydı ile ulaşılmış, elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Web 2.0 uygulamalarını aktif şekilde derslerinde kullanan öğretmenlerle yapılan görüşmelerde öğretmenler Web 2.0 araçları ile içerik hazırlama sürecinde en fazla içerik hazırlama sürecinin çok zaman aldığı, teknolojik yetersizlikler ve bazı uygulamaların ücretli olması sorunları ile karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Sonuç olarak araştırmaya katılan öğretmenler Web 2.0 uygulamaları ile yaşadıkları bazı sıkıntılara rağmen öğrencilerin derse olan ilgi ve motivasyonlarını arttırdığını, öğrencilerin dersleri daha eğlenceli bulduklarını ve bunlara bağlı olarak akademik başarılarında da olumlu yönde artış olduğunu belirtmişlerdir. Farklı araştırmalarda çalışma grubunu genişletilebilir ve deneysel çalışmalara yer verilebilir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to determine the opinions of English teachers about Web 2.0 applications. For this purpose, qualitative data were used. In order to collect data, the opinions of English teachers, who develop fast content with Web 2.0 applications and use these contents in their lessons, were consulted. A semi-structured interview form was used to get the opinions of the teachers. Qualitative data were obtained with interview notes and audio recording, and the obtained data were analyzed by content analysis method. In the interviews with the teachers who actively use Web 2.0 applications in their classes, the teachers stated that in the process of preparing the content with Web 2.0 tools, they encountered the problems that the content preparation process takes a lot of time, technological inadequacies and the fact that some applications are paid. As a result, the teachers who participated in the research stated that despite some difficulties they experienced with Web 2.0 applications, the interest and motivation of the students increased, the students found the lessons more enjoyable and accordingly their academic achievements increased positively. In different studies, the study group can be expanded and experimental studies can be included.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics