3-6 Yaş Arası Çocukların Annelerinin Kendi Çocuğunu Duygusal İstismar Etme Potansiyeli ile Çocukluk Travmaları Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-33
Number of pages: 248-268
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacını, 3-6 yaş çocuğa sahip annelerin çocukluk çağı istismarları ile çocuklarını duygusal olarak istismar etme potansiyelleri arasındaki ilişkiyi yapısal eşitlik modeli ile incelemek oluşturmaktadır. Konya ilinde ikamet eden, 3-6 yaş çocuğa sahip anneler bu çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Çalışmanın yöntemi ilişkisel tarama modelidir. Bu doğrultuda Yapısal Eşitlik Modelinde çalışılmıştır. Ölçüm modeli olarak, en yüksek olabilirlik yöntemine dayalı olarak gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Veriler, 3-6 Yaş Çocuğa Sahip Ebeveynlere Yönelik Duygusal İstismar Potansiyeli Ölçeği ve Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği (CTQ-28) kullanılarak elde edilmiştir. Çalışma verileri, SPSS (21.0) ve LISREL (8.0) programları ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, annenin çocukluk çağı travmalarının varlığı, çocuğunu duygusal olarak istismar etme potansiyelini düşürürken, duygusal olarak istismar etmemek için önleyici davranışları da arttırdığı bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to examine the relationship between childhood abuse of mothers with children aged 3-6 and their potential to abuse their children emotionally, with the structural equation model. Mothers with children aged 3-6 years residing in Konya constitute the universe of this study. The method of the study is the relational screening model. In this direction, the Structural Equation Model was studied. As the measurement model, confirmatory factor analysis based on the highest likelihood method was used. Data were obtained using the Emotional Abuse Potential Scale for Parents of 3-6 Years-old Children and the Childhood Trauma Scale (CTQ-28). Study data were analyzed with SPSS (21.0) and LISREL (8.0) programs. As a result of the study, it was found that the presence of childhood traumas of the mother decreases the potential for emotional abuse of her child, while increasing preventive behaviors in order not to abuse her emotionally.  

Keywords