Okul Yöneticilerinin Okul Geliştirmedeki Rollerine İlişkin Bir Çalışma

Author:

Year-Number: 2023-34
Number of pages: 382-398
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okul yöneticileri, okulun beklenen kural ve düzenlemelere göre çalışmasını sağlayarak gerekli kontrol ve denetimleri yapmaktan sorumludurlar. Dünyada her alanda olduğu gibi eğitimi kurumlarında, eğitim yöntemlerinde, eğitim materyallerinde, eğitimin içeriğinde ve okul yönetiminde de değişim olmaktadır. Klasik okul yönetimi anlayışından fazlasının beklendiği 21.yy okul yöneticisi bu anlamda okul gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Geleneksel yönteme göre örgütler zamanla kendiliğinden değişecektir. Ancak planlı gelişim önceden değişim yapılacak alanların belirlenmesi ve belirli bir planlama ile olur. Okul gelişimini sağlaya bilmek için bu planlamayı okul yöneticisi yapmalıdır. Günümüzde okullar da dahil olmak üzere hiçbir örgütte değişimin tesadüfü olması beklenmemelidir Okullara yönelik yapılan bütün bu geliştirme çabalarının altında öğrenme ve öğretme sürecinin kalitesini artırarak öğrencilerin duygusal, sosyal ve akademik olarak hedeflenen kazanımları elde etmelerini sağlamaktır. Okullar girdisi ve çıktısı insan olan değerli bir hammaddeyi işlemek üzere kurulmuştur. Toplumun geleceğini oluşturacak olan öğrencilerin beklenen kazanımları başarılı bir şekilde elde etmeleri okula, insan kaynaklarının kalitesine, yönetim tarzına göre farklılaşabilmektedir. Gelişen okul aynı zamanda öğrenen okuldur. Okulların gelişmesinde politika yapıcılar önemli etki alanına sahipken, okul yöneticilerinin de bu görevde yapabileceklerin önemli işler bulunmaktadır. Bu çalışmada okul yöneticilerinin okul geliştirmedeki rolleri literatürde yer alan çalışmalar ışığında incelenmiştir.

Keywords

Abstract

School administrators are responsible for making the necessary controls and inspections by ensuring that the school operates according to the expected rules and regulations. As in every field in the world, there is a change in educational institutions, educational methods, educational materials, content of education and school management. In this sense, the school administrator of the 21st century, where more than the classical school management approach is expected, has an important place in school development. According to the traditional method, organizations will change spontaneously over time. However, planned development takes place with the determination of the areas to be changed in advance and a certain planning. In order to ensure school development, this planning should be done by the school administrator. Today, change should not be expected to be a coincidence in any organization, including schools. All these improvement efforts for schools are to increase the quality of the learning and teaching process and ensure that students achieve the emotional, social and academic achievements. Schools were established to process a valuable raw material whose input and output is human. Successful achievement of the expected achievements of the students, who will form the future of the society, may differ according to the school, the quality of human resources, and the management style. A developing school is also a learning school. While policy makers have an important influence in the development of schools, school administrators also have important work to do in this task. In this study, the roles of school administrators in school development were examined in the light of studies in the literature.

Keywords