Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Genel Öz Yeterlilik Düzeyleri ile Sınav Kaygısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-34
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-15 20:42:37.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 283-303
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin genel öz yeterlilik düzeyleri ile sınav kaygısı arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Betimsel tarama modelinin kullanıldığı araştırma 2022-2023 eğitim öğretim döneminde Yükseköğretim Kurumuna bağlı Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 181’i erkek 100’ü kadın olmak üzere toplam 281 öğrenci katılmıştır. Araştırmada verilerin elde edilmesinde; Tanımlayıcı Bilgi Formu ve Aypay (2010) tarafından Türk kültürüne uyarlama çalışması yapılan  “Genel Öz Yeterlilik Ölçeği” ve Bahçeci (2009) tarafından geliştirilen “Sınav Kaygısı Envanteri” kullanılmıştır. Verilerin çarpıklık ve basıklık değerlerin normal dağım göstermesi sebebiyle parametrik testler uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda en çok tercih edilen sınav türü uygulamalı sınav tipi olmuştur. Uygulamalı sınav tipini seçen öğrenciler lehine öz yeterlilik düzeyinde anlamlı farklılık bulunurken; sınav kaygısı açısından diğer değişkenler üzerinde anlamlı farklılık bulunmamıştır. Öğrencilerin öz yeterlilik ve sınav kaygısı arasında negatif yönlü zayıf düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur. Yani öz yeterlilik düzeyi arttıkça sınav kaygısı azalmakta, öz yeterlilik düzeyi azaldıkça sınav kaygısı artmaktadır. Sonuç olarak beden eğitimi öğrencilerinin uygulamalı sınav tipinin öz yeterlilikleri için önem arz eden değişken olduğu ayrıca öz yeterlilik seviyesi arttıkça sınav kaygısında azalma olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to determine the relationship between the general self-efficacy levels and test anxiety of the students of the  Sports Sciences. Faculty. A total of 281 students, 181 males and 100 females, studying at the Sport Sciences Faculty affiliated to the Higher Education Institution in the 2022-2023 academic year, participated in the research in which the descriptive scanning model was used. In obtaining the data in the research; The Diagnostic Information Form and the “General Self-Efficacy Scale” adapted to Turkish culture by Aypay (2010) and the “Test Anxiety Inventory” developed by Bahçeci (2009) were used. Parametric tests were applied due to the normal distribution of skewness and kurtosis values of the data. As a result of the research, the most preferred exam type was the applied exam type. While there is a significant difference in the level of self-efficacy in favor of students who choose the applied exam type; no significant difference was found on other variables in terms of test anxiety. There was a negative and weak significant relationship between students' self-efficacy and test anxiety. In other words, as the level of self-efficacy increases, test anxiety decreases, and as the level of self-efficacy decreases, test anxiety increases. As a result, it has been determined that the practical exam type of physical education students is an important variable for their self-efficacy, and there is a decrease in test anxiety as the self-efficacy level increases. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics