Çocuk Gelişimi Öğrencilerinin Özel Eğitim Öğretmenliğine Yönelik Görüşleri ve Tutumlarını Etkileyen Faktörler

Author :  

Year-Number: 2023-34
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-15 21:00:44.0
Language : Türkçe
Konu : Çocuk Gelişimi
Number of pages: 244-260
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çocuk gelişimi alan mezunu öğrencilerin, mezuniyet sonrası çalışabilecekleri alanlardan biri özel eğitim alanıdır. Bu çalışmada, çocuk gelişimi öğrencilerinin özel eğitim öğretmenliğine yönelik görüşleri ve tutumlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Betimsel tarama modelindeki çalışmada, çalışma grubunu çevrimiçi olarak kendilerine ulaşılabilen Çocuk Gelişimi 106 lisans ve 77 önlisans öğrencisi olmak üzere toplam 177 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında bir anket formu ve Özel Eğitim Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans ve yüzde dağılımları ile sınıflama analizlerinden, t testi ve tek yönlü varyans analizi ile CHAID analizi kullanılmıştır. Sonuç olarak, öğrencilerin çoğunluğunun özel eğitim alanında çalışmak istemediği belirlenmiştir. Öğrenciler, özel eğitim alanında çalışma zorunda kalmaları durumunda hangi engel türüyle çalışacakları konusunda kararsız kalmış, ilk üç sırada öğrenme güçlüğü/zihinsel gerilik, otizm ve tüm engel gruplarıyla çalışabileceklerini belirtmişlerdir. Çalışmada, çocuk gelişimi öğrencilerinin özel eğitim öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını etkileyen en önemli faktörün onların özel eğitim alanında staj yapma durumları olduğu, özel eğitim alan stajı yapan öğrencilerin özel eğitim öğretmenliğine yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu saptanmıştır.

Keywords

Abstract

One of the fields in which the graduates of child development can work after graduation is the field of special education. In this study, it was aimed to determine the factors affecting the views and attitudes of child development students towards special education teaching. In the descriptive survey model, the study group consisted of a total of 177 Child Development students, 106 undergraduate and 77 associate degree students, who could be reached online. A questionnaire form and Attitude towards Special Education Teaching Profession Scale were used to collect data. In the analysis of the data, frequency and percentage distributions and classification analysis, t test and one-way analysis of variance and CHAID analysis were used. As a result, it was determined that the majority of the students did not want to work in the field of special education. Students were undecided about which type of disability they would work with if they had to work in the field of special education, and stated that they could work with learning disability/mental retardation, autism and all disability groups in the first three ranks. In the study, it was determined that the most important factor affecting the attitudes of child development students towards the special education teaching profession is their internship status in the field of special education, and the attitudes of students who do internships in special education towards special education teaching are more positive. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics