Türkiye’de Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Konulu Makalelerin Betimsel İçerik Analizi: 2012-2022

Author:

Year-Number: 2023-34
Number of pages: 447-475
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı, son on yılda Türkiye’de yayınlanmış eğitimde artırılmış gerçeklik konulu çalışmaların; kapsamlı ve bütüncül bir şekilde analiz ederek genel eğilimlerini belirlemektir. Çalışmada 2012-2022 yılları arasında Türkiye’de yayınlanmış eğitimde artırılmış gerçeklik konulu 50 makalenin; araştırma türleri, veri toplama yöntemleri, örneklem seçimleri vb. incelenmiştir. Doküman analizi modelinin kullanıldığı çalışmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden “ölçüt örnekleme yöntemi”nden faydalanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Göktaş, Y., vd. (2012) tarafından geliştirilen Eğitim Teknolojileri Yayın Sınıflama Formu (ETYSF) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler içerik analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucuna göre incelenen makalelerde öğretim ortamları ve teknoloji konusu ağırlıklı olarak araştırılmıştır. Nicel yöntemin en sık kullanılan araştırma türlerinden biri olduğu, araştırma deseni olarak daha çok yarı deneysel ve betimsel çalışmaların yapıldığı görülmüştür. Veri toplama aracı olarak görüşmeler diğer araçlara göre daha fazla tercih edilmiştir. Makalelerde en çok amaca uygun örneklem seçim şekli, veri analizlerinde kestirimsel ve betimsel analiz yöntemleri tercih edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of the research is to determine the general trends of studies on augmented reality in education published in Turkey in the last ten years. In the study, 50 articles on augmented reality in education published in Turkey between the years 2012-2022; research types, data collection methods, sample selections, etc. examined. In the study in which the document analysis model was used, the "criteria sampling method", which is one of the purposeful sampling methods, was used. As a data collection tool was used  Educational Technologies Publication Classification Form (ETYSF) developed by Göktaş, Y., et al. (2012). The data obtained from the study were analyzed using the content analysis technique. According to the results of the analysis, the subject of teaching environments and technology were mostly researched in the articles examined. It has been seen that the quantitative method is one of the most frequently used research types, and mostly quasi-experimental and descriptive studies are done as research design. Interviews were preferred more than other tools as a data collection tool. Appropriate sample selection was preferred in the sample selection, and predictive and descriptive analyzes were preferred as data analysis methods. 

Keywords